Конкурси

24.04.2024

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ НИШАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Материјал за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција:

Закон о државној управи („СЛ. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 -др. зако1н)

Закон о државним службеницима („СЛ. гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005 – iиспр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 i 142/2022)

Закон о раду („СЛ. гласник РС“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачењеl

Посебан колективни уговор за државне органе („СЛ. гласник РС“, бр. 38/2019, 55/2020 и 44/2023)

Уредба о вредновању успешности државних службеника („СЛ. гласник РС“, бр. 2/2019, 69/2019 i 20/2022

Кодекс понашања државних службеника („СЛ. гласник РС“, бр. 29/2008, 30/2015, 20/2018, 42/2018, 80/2019 и 32/2020)

Уредба о припреми кадрвског плана у државним органима („СЛ гласник РС“, бр. 8/2006)

Уредба о управним окрузима („СЛ. гласник РС“, бр. 15/2006)