Kонтактирајте нас: (018) 523-154
Савет Нишавског управног округа

[:sr]

 

 

 

 

 

 

У седишту Нишавског управог округа одржан је први Савет у 2018. години коме су присуствовали градоначелник Ниша Дарко Булатовић, председници свих пет градских општина-Медијана, Палилула, Пантелеј, Црвени крст и Нишка бања, као и председници локалних самоуправа са територије Нишавског управно округа. Председник општине Алексинац, Ненад Станковић и заменик Чедомир Ракић, председник општине Гаџин Хан, Саша Ђорђевић, председник општине  Ражањ, Добрица Стојковић. У име општине Дољевац Савету је присуствовао заменик председника општине Милош Вукотић, из Сврљига ту су били представник општине Мирослав Марковић и народни посланик Милија Милетић. Представника општине Мерошина није било.

Начелница Нишавског управног округа, Драгана Сотировски, после упознавања са члановима Савета отворила је Конституциону седницу у новом сазиву на којој је, осим упознавања са плановима рада Нишавског управног округа било речи и о проблемима које имају поједине градске општине и локалне самоуправе са територије Нишавског управног округа.

После упознавања са детаљима другог позива ИПА пројеката прекограничне сарадње Србије и Бугаске,чијем је састанку у својству члана Надзорног одбора присуствовала у Софији наченица Драганага Сотировски, председници свих градских општина истакли су проблем који имају у овогодишњем аплицирању за средства из фондова ЕУ.

Наиме, уочи усвајања буџета Града Ниша за 2018. годину, како је истакао градоначелник Ниша Дарко Булатовић, градске општине нису упозориле да им је неопходна свота новца којом ће се аплицирати односно покрити 15 одсто тражених средстава за учествовање у програну ИПA прекограничне сарадње. Тако је и изостало планирање потребног новца за тај део посла, те ће по тврдњи бугарских општине свака општина морати да се снађе за тај део пара.

Начелница је истакла да јој се обратила група грађана из околине Алексинца, власника њива дуж обале Јужне Мораве који су упозорили на вишемесечни проблем урушавања приобаља и одношења њихових парцела матицом реке, која прети и гасоводу. Председник општине Алексинац подсећа да је то проблем ВПЦ Морава Ниш и Србија воде те се њима треба обратити.

Народни посланик Милија Милетић, изнео је проблем који њихова општина има а то је конверзија земљишта.Предлог је да се организује посебан састанак са директорима Катастра и Министарством пољопривреде шумарства и водопривреде.

На Савету је било речи о мерама популационе политике, лошој демографској слици, унапређењу привредних прилика у крају и покушају запошљавања социјално рањиве групе становништва, старије од 50 а млађе од 65 година.

Градска општина Пантелеј и општина Гаџин Хан понудиле су се да потенцијалним инвеститорима који би запослили поменуту категорију радника, дају одређене повластице.

[:en]The first council of the year 2018 was held at the Nišava Administrative District, at which the mayor of Niš Darko Bulatović, the presidents of all five city municipalities – Medijana, Palilula, Pantelej, Crveni Krst and Niška Banja, as well as, the presidents of all local self- governments from the territory of the Nišava Administrative District, were present. The president of the Municipality of Aleksinac , Nenad Stanković and the deputy Čedomir Rakić, the president of the Municipality Gadzin Han, Saša Djorđevic, and the president of the Municipality of Ražanj, Dobrica Stojković, also attended the meeting. The deputy president, Miloš Vukotić, came on the behalf of the Municipality of Doljevac; additionally, there were also the representative of the Municipality of Svrljig Miroslav Marković and the people’s representative Milija MIletić. The representative of the Municipality of Meršosina did not attend.

After getting acquainted with the members, the head of the Nišava Administrative District, Dragana Sotirovski, other than getting familiarized with the schedule of the aforementioned district, began the Constitutional Council with a new convocation at which there were talks about the problems of some of the city municipalities and the local self- government of the territory of the Nišava Administrative District.

The presidents of every city municipality highlighted the problem they have in this year’s application for funds from the EU fond, after getting familiarized with the particulars of the second invitation of the IPA cross-border collaboration between Serbia and Bulgaria, which the Chief Dragana Sotirovski attended in Sophia in the capacity of being a member of the Supervision Committee.

That is, prior to the approval for the budget of Niš for 2018, as the mayor of Niš Darko Bulatović accentuated, the municipalities did not notify the city that they were in need of an amount of money essential to apply, or in other words, cover the 15 percent of the required funds for participating in the IPA cross-border collaboration.  That is why no planning took place for the appropriate amount of money necessary for that part of the job, and that is also why, according to the claims of the Bulgarian Municipality, our municipalities would have to somehow manage to find those resources.

The chief underlined that she was approached by the citizens from the surroundings of Aleksinac who own farms along the coast of the South Morava. They cautioned about the problem of coastal areas collapsing and their parcels being swept away in the middle of the river, which is also a threat to gas pipelines. The president of the Aleksinac Municipality maintained that this was the problem of the Nis VPC Morava and the Waters of Serbia, so the farmers should inform these associations of their problem.

The people’s representative Milija Miletić, brought up the issue of his municipality, and that is the conversion of land. The suggestion was that a meeting would be organized with the executives of the Cadaster Office and the Ministry of Agriculture.

Additionally, there were talks at the council about the measures of population politics, poor demographics, advancement of economic opportunities and the attempt of employing the socially vulnerable population, older than 50 and younger than 65 years old.

The city municipalities Pantelej and Gadzin Han offered to give certain benefits to potential investors who would employ the before mentioned class of workers. [:]

About the Author

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154