Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Начелник округа

Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној управи („Сл.гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014) и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима („Сл. гласник РС“, бр. 15/06) и Уредба о начину рада Савета управног округа („Сл. гласник РС“, бр. 15/06).

Члан 40. и 42. Закона о државној управи прописује да Управни округ има начелника, који за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади.

Начелник управног округа усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом.

Начелник управног округа је функционер кога поставља и разрешава Влада на предлог министра надлежног за послове управе.

Чланом 7. Уредбе о управним окрузима прописана су следећа овлашћења начелника управног округа:

1) усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;

2) прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;

3) прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад;

4) прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;

5) сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа;

6) сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.

Чланом 8. исте уредбе прописана је одговорност начелника управног округа.

Начелник управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади.

Начелника управног округа поставља Влада, на предлог министра за државну управу и локалну самоуправу, према Закону о државним службеницима.

Влада Републике Србије именовала 24.09.2020. године Петра Бабовића за начелника Нишавског управног округа.

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154