Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Зоран Лакићевић

Инспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

  • врши инспекцијски надзор код послодаваца и надзор по поднетим захтевима странака;
  •  врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду;
  •   утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте;
  •   доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи  управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду;
  •   подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу;
  •   подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима.
  • Нишавски округ

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154