Kонтактирајте нас: (018) 523-154

МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ

дипл.биолог- саветник-инспектор

Oдсек за санитарни надзор Ниш

  • Одсек за санитарни надзор Ниш је део Сектора за јавно здравље и санитарну инспекцију у оквиру Министарства здравља Републике Србије. У овом одсеку обављају се послови: вршење санитарног и здравственог надзора у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски иправном водом за пиће; контролу санитарно-хигијенског стања објекта под санитарним надзором и средства јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом ставњена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима; решавање у управним стварима у првом степену; унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе, као и друге одређене законом из делокруга Сектора. 
  • Одсек за санитарни надзор Ниш има подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Нишавски, Топлички и Зајечарски управни округ, са седиштем у Нишу.

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154