Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Славиша Банковић

Шеф одсека - Виши саветник

Одсек за велике хемијске удесе

Одељење за великe хемијскe удесe, хемикалије и биоцидне   производе

  • Руководи и координира радом Одсека  (планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Одсеку);
  • обавља најсложеније инспекцијске прегледе у области поступања са опасним материјама у Севесо постројењима;
  • врши редован и ванредан инспекцијски преглед из области хемикалија, биоцидних производа, забране, развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и из других области из заштите животне средине;
  • израђује годишњи план инспекцијских прегледа из делокруга Одсека;
  • израђује извештаје о раду Одсека са предлогом мера за унапређење рада инспекције и ефикаснијег отклањања уочених проблема;
  • сачињава месечне програме рада за државне службенике у Одсеку на основу плана рада Сектора;
  • прати стање и израђује информације из области инспекцијског надзора;
  • даје упутства инспекторима о примени прописа из делокруга инспекције;
  • учествује у припреми стручних основа за израду прописа;
  • Територија Републике Србије

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154