Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Синиша Забуновић

Републички просветни инспектор

Просветна инспекција Сектор за инспекцијске послове при Нишавском управном округу

Одсек за инспекцијске послове у установама високог образовања и ученичког и студентског стандарда Делокруг Министарства просвете уређен је чланом 15. Закона о министарствима (`Службени гласник РС`, бр. 65/08), којим је прописано да Министарство просвете обавља послове државне управе који се односе на:

  • Обавља послове инспекцијског надзора у установама високог образовања и надзор над законитошћу рада и аката установа високог образовања;
  • утврђује испуњеност услова за рад установа и учествује у припреми решења о дозволи за рад установа из области високог и вишег образовања;
  • припрема одговоре на тужбе у управном спору када се спор покреће по решењу у вршењу инспекцијског надзора и одговоре на тужбе и друга изјашњења за потребе судских и других поступака пред надлежним органима;
  • поступа по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Одсека; обавештава надзирани субјект о предстојећем инспекцијском надзору;
  • израђује записник о инспекцијском надзору; подноси кривичну пријаву,
  • пријаву за привредни преступ или захтев за покретање прекршајног поступка, односно издаје прекршајни налог;
  • води евиденцију о инспекцијском надзору; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
  • Територија Републике Србије укључујући и АП Косово и Метохија.

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154