Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Мр Љиљана Стојановић

ШЕФ ОДСЕКА

Шеф Одсека

Одсек за амбалажу и амбалажни одпад

Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини

  • врши сложеније редовне, ванредне и контролне инспекцијске прегледе и координира инспекцијске прегледе у области поступања са опасним отпадом, посебним токовима отпада;
  • обавља сложеније инспекцијске прегледе у области утврђивања испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности поступања отпадом, и у области утврђивања испуњености услова за доделу подстицајних средстава;
  • обавља сложенији инспекцијски надзор ради контроле оператера који врше управљање амбалажним отпадом, контролу испуњености услова за стављање амбалаже у промет, контролу поступања са амбалажом у коју су смештене хемикалије;
  • обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе у области управљања отпадом и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима других органа;
  • обавља инспекцијски надзор прекограничног кретања отпада, и инспекцијски надзор примене и спровођења Базелске конвенције; иницира и руководи формирањем јединствене базе података оператера који поступају са отпадом;
  • иницира и руководи формирањем јединствене базе података оператера који управљају амбалажним отпадом;
  • доноси решења и закључке, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве;
  • Нишавски и Топлички управни округ.

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154