Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Ирена Шљивар Милијић

Начелник Одељења инспекције рада

Одељење инспекције рада Ниш

  •  руководи и координира радом Одељења;
  •   обавља сложеније послове инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду код послодаваца и доноси решења којим налаже послодавцу да у одређеном року отклони утврђене повреде закона, општег акта и уговора о раду;
  •   израђује недељни, месечни, квартални и годишњи план вршења инспекцијских надзора, а на основу плана рада Инспектората за рад;
  •   даје упутства о примени прописа из домена надлежности инспекције рада;
  •   даје инструкције у изради решења инспекторима рада из области радних односа и  безбедности и здравља на раду;
  •   припрема извештаје, информације, анализе о раду Одељења, а у вези са планом рада Инспектората;
  •   разматра притужбе на рад инспектора рада и одлучује о основаности истих;
  •   обавља све остале послове по налогу директора Инспектората.
  • Нишавски округ

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154