Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Драгутин Летић

Републички инспектор за саобраћај

Подручнa јединицa ширa од подручја управног округа за Нишавски и Пиротски управни округ, са седиштем у Нишу

  • Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области унутрашњег и међународног друмског саобраћаја и транспорта; предузимање управних и других мера; подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријава због привредног преступа односно кривичног дела;
  • праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијатива за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката; надзор над радом покрајинских органа управе у вршењу поверених послова из делокруга Одељења;
  • обављање и других послова из делокруга Одељења.
  • Нишавски и Пиротски округ

Корисне адресе :

Питајте начелницу

Питајте начелницу

Овде можете поставити питања начелници округа.

Телефон| 018 523-154