Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Драгослав Ђорђевић

Шеф одсека водне инспекције

Републичка дирекција за воде Одсек водне инспекције Ниш

  • Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, и заштите животне средине, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: вршење надзора и предузимање мера за обазбеђивање извршења закона, других прописа и општих аката који се односе на изградњу нових и реконстртукцију постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму;
  • заштита вода од загађивача;
  • контролу квалитета површинских и подземних вода;
  • надзор над законитошћу аката јавних водопривредних предузећа којима се решава о правима и дужностима грађана, предузећа и других правних лица;
  • надзор над радом предузећа и других правних лица којима је поверено вршење јавних овлашћења;
  • надзор над радом предузећа и других правних лица који се старају о одбрани од поплавама;
  • праћење и анализирање спровођења закона, других прописа и општих аката донетих на основу закона;
  • обраду предмета по жалбама, праћење прописа из делокруа одсека;
  • обавља и друге послове из ове области.
  • Нишавски,Топлички, Расински, Пиротски, Јабланички, Пчињски управни округ сa седиштем у Нишу
[/dt_sc_one_third]

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154