Kонтактирајте нас: (018) 523-154

Право на приступ информацијама

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Стручне службе, може се поднети :

  •  у писаној форми на адресу: Нишавски управни округ , 18 000 Ниш, Страхињића бана бб, или лично предајом писаног захтева у писарници округа, трећи спрат, канцеларија број 24, у времену од 7,30 – 15,30 радним данима, на истој адреси;
  • Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног зачаја БИЉАНА РИСТИЋ
  •  електронском поштом на адресу: biljana.ristic@nis.okrug.gov.rs ;

За приступ информацијама, не врши се накнада трошкова осим нужних трошкова.

Захтев за приступ информацијама може поднети свако.

У захтеву мора бити наведен разлог тражења информација.

Право се може остварити увидом у документ, копирањем истог или обезбеђењем електронске копијe документа.

Орган власти преко стручне службе је дужана да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа од кога је информација тражена.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту животне средине или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним овим законом.

Битно је да се у захтеву јасно наведе која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј. што прецизнији опис информације, затим назив органа и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев мора да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Детаљније информације о праву на приступ информацијама можете наћи на интернет страници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, www.poverenik.rs

На тој интернет адреси можете наћи и образац захтева за приступ информацијама, као и образац жалбе за случај да захтеву не буде удовољено.

У наставку се налазе примери образаца за подношење захтева и жалби:

 

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154