Kонтактирајте нас: (018) 523-154

У циљу обезбеђења лакшег, бржег, једноставнијег и рационалнијег остваривања права, обавеза и интереса грађана и других странака и ради растерећења инспекцијских служби од странака, у Округу функционише писарница.
У писарници се пружају следеће услуге:
1. непосредни пријем поднесака од странака и достављање окружним подручним јединицама на решавање;
2. давање обавештења странкама о делокругу рада појединих органа, о начину састављања и предаји поднесака ( таксе, прилози итд. );
3. обавештавање странака, на лични захтев, о току кретања предмета по поднетим захтевима и осталим поднесцима;
4. пружање грађанима и других обавештења која треба да им олакшају завршавање послова код органа државне управе.

Стручна служба, посебно писарница, на услузи је свим грађанима и осталим заинтересованим физичким и правним лицима у току радног времена од 07:30-15:30 часова.
– Заинтересована странка у писарници Округа добија потпуну информацију о подношењу захтева, пријава, представки и других поднесака као и информацију о таксама у случајевима када се оне уплаћују у складу са Законом о републичким административним таксама и важећим тарифама. Запримљени захтеви се након завођења прослеђују надлежним инспекцијским службама на поступање.– На решењима која доносе инспектори обавезно стоји и поука о правном леку као и назив органа и опис подношења жалбе на решење или закључак. Незадовољне старанке жалбу изјављују другостепеном органу одн. министру надлежног министарства чије се подручне јединице налазе у Управном округу.
Потребну документацију, захтев, молбу и остале акте писарници можете доставити:

1.Лично на шалтер писарнице трећи спрат ПЦ Амбасадор ул. Страхињића бана 3 Ниш од 07,30-15,30 часова.
1. Путем поште на адресу: Нишавски управни округ (назначити инспекцију којој се доставља пошта) ул.Страхињића бана бр.3 18000 Ниш
2. Електронском поштом на е-адресу: pisarnica@nis.okrug.gov.rs

Корисне адресе :

Питајте начелника

Питајте начелника

Овде можете поставити питања начелнику округа.

Телефон| 018 523-154