Надлежност

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје.
Органу државне управе допуштено је да у управном округу решава у управним стварима у првом степену, да решава о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врши надзор над радом ималаца јавних овлашћења и да врши инспекцијски надзор.
Однос органа државне управе према пословима у управном округу
Члан 4
Орган државне управе самостално одлучује о томе да ли ће у управном округу вршити неки посао државне управе из свога делокруга.
О томе орган државне управе одлучује приликом доношења правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (у даљем тексту: правилник).
Окружна подручна јединица органа државне управе
Члан 5
Ако орган државне управе одлучи да у управном округу врши макар један посао државне управе, дужан је да правилником образује своју окружну подручну јединицу.
Правилником се одређују и послови државне управе које орган државне управе врши у окружној подручној јединици.
Седиште окружне подручне јединице је у седишту управног округа.
Уже јединице унутар окружне подручне јединице
Члан 6
Орган државне управе може правилником да образује ужу унутрашњу јединицу или више њих унутар окружне подручне јединице.
Седиште уже унутрашње јединице која је у саставу окружне подручне јединице може бити ван седишта управног округа ако орган државне управе на тај начин постаје доступнији субјектима који пред њим остварују права, обавезе или правне интересе или које он надзире (у даљем тексту: правни субјекти).
Начелник управног округа има следећа овлашћења:
  • усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;
  • прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;
  • прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад;
  • прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;
  • сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа;
  • сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.
Орган државне управе начелнику управног округа доставља директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.
Начелник управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади Републике Србије.
Начелника управног округа поставља Влада, на предлог министра за државну управу и локалну самоуправу, према Закону о државним службеницима.