Zahtevi/Obrasci

I N S P E K C I J A   R A D

Zahtev za uvrđivanje uslova za početak obavljanja delatnosti     

Zahtev za intervenciju/predstavka     

    Napomena:PLAĆANJA TAKSE SE OSLOBAĐAJU PODNESCI UPUĆENI ORGANIMA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE   

Prijava RADOVA                       

Prijava GRADILIŠTA         

TAKSA              

S A N I T A R N A   I N S P E K C I J A

Taksa za prenos posmrtnih ostataka-ekshumaciju        

Z D R A V S T V E N A   I N S P E K C I J A

ZAHTEV za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti  u  zdravstvenoj ustanovi / privatnoj praksi /drugom pravnom licu           

Zahtev (sa instrukcijama) za  izdavanje potvrde radi

sklapanja ugovora sa RFZO     

E K O L O Š K A   I N S P E K C I J A

Zahtev/energetska licenca (sa instrukcijama)      


P R E P I S   O V E R A   I   R A Z G L E D A NJ E  

S P I S A   P R  E D M E T A

Taksa za prepis overu i razgledanje spisa predmeta   

Taksa za za žalbu na rešenje    

Republička administrativna taksa za molbu prijavu i drugi podnesak             

P R E D S T A V K A / P R I J A V A   I N S P E K C I J I     

Napomena:PLAĆANJA TAKSE SE OSLOBAĐAJU PODNESCI UPUĆENI ORGANIMA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig