Захтеви/Обрасци

И Н С П Е К Ц И Ј А   Р А Д

Захтев за уврђивање услова за почетак обављања делатности     

Захтев за интервенцију/представка     

    Напомена:ПЛАЋАЊА ТАКСЕ СЕ ОСЛОБАЂАЈУ ПОДНЕСЦИ УПУЋЕНИ ОРГАНИМА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ   

Пријава РАДОВА                       

Пријава ГРАДИЛИШТА         

ТАКСА              

С А Н И Т А Р Н А   И Н С П Е К Ц И Ј А

Такса за пренос посмртних остатака-ексхумацију        

З Д Р А В С Т В Е Н А   И Н С П Е К Ц И Ј А

ЗАХТЕВ за утврђивање испуњености услова у погледу кадрова, опреме, просторија и лекова за почетак рада и обављање здравствене делатности  у  здравственој установи / приватној пракси /другом правном лицу           

Захтев (са инструкцијама) за  издавање потврде ради

склапања уговора са РФЗО     

Е К О Л О Ш К А   И Н С П Е К Ц И Ј А

Захтев/енергетска лиценца (са инструкцијама)      


П Р Е П И С   О В Е Р А   И   Р А З Г Л Е Д А Њ Е  

С П И С А   П Р  Е Д М Е Т А

Такса за препис оверу и разгледање списа предмета   

Такса за за жалбу на решење    

Републичка административна такса за молбу пријаву и други поднесак             

П Р Е Д С Т А В К А / П Р И Ј А В А   И Н С П Е К Ц И Ј И     

Напомена:ПЛАЋАЊА ТАКСЕ СЕ ОСЛОБАЂАЈУ ПОДНЕСЦИ УПУЋЕНИ ОРГАНИМА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг