Водна инспекција

Драгослав Ђорђевић Шеф одсека водне инспекције

Републичка дирекција за воде
Oдсек водне инспекције Ниш

Контакт:канцеларија број 17
018 505 114

Територијална надлежност: Нишавски,Топлички, Расински, Пиротски, Јабланички, Пчињски управни округ сa седиштем у Нишу

Опис послова:Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, и заштите животне средине, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: вршење надзора и предузимање мера за обазбеђивање извршења закона, других прописа и општих аката који се односе на изградњу нових и реконстртукцију постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму; заштита вода од загађивача; контролу квалитета површинских и подземних вода; надзор над законитошћу аката јавних водопривредних предузећа којима се решава о правима и дужностима грађана, предузећа и других правних лица; надзор над радом предузећа и других правних лица којима је поверено вршење јавних овлашћења; надзор над радом предузећа и других правних лица који се старају о одбрани од поплавама; праћење и анализирање спровођења закона, других прописа и општих аката донетих на основу закона; обраду предмета по жалбама, праћење прописа из делокруа одсека; обавља и друге послове из ове области.

Мирослав Милошевић Водни инспектор

Републичка дирекција за воде
Одсек водне инспекције Ниш

Контакт:канцеларија број 17
018 505 114

Територијална надлежност: Нишавски,Топлички, Расински, Пиротски, Јабланички, Пчињски управни округ сa седиштем у Нишу

Опис послова:Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, и заштите животне средине, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: вршење надзора и предузимање мера за обазбеђивање извршења закона, других прописа и општих аката који се односе на изградњу нових и реконстртукцију постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму; заштита вода од загађивача; контролу квалитета површинских и подземних вода; надзор над законитошћу аката јавних водопривредних предузећа којима се решава о правима и дужностима грађана, предузећа и других правних лица; надзор над радом предузећа и других правних лица којима је поверено вршење јавних овлашћења; надзор над радом предузећа и других правних лица који се старају о одбрани од поплавама; праћење и анализирање спровођења закона, других прописа и општих аката донетих на основу закона; обраду предмета по жалбама, праћење прописа из делокруа одсека; обавља и друге послове из ове области.


Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг