Управно правни надзор

Небојиша ПетковићСамостални саветник-руководилац групе
Одељење за управне и управно надзорне послове у области урбанзима и грађевине Ниш

Контакт:канцеларија број:31
018 505 124
nebojsa.petkovic@mgsi.gov.rs

Територијална надлежност:Нишавски, Топлички и Пиротски окрут
Опис послова:обавља пословe који се односе на вршење надзора над радом имаоца јавних овлашћења у обављању поверених послова, у складу са законом,припрема решења у управним стварима у другом степену из области урбанизма и грађевине, припрема одговоре на тужбе у управним споровима из области урбанизма и грађевине остваривање сарадње са републичким, покрајинским и општинским органима учешће и израда анализа, извештаја и информација у вези са применом прописа у области урбанизма и грађевине у подручној јединици широј од подручја управног округа за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског са седиштем у Нишу.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг