Тржишна инспекција

ОДЕЉЕЊЕ ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ НИШ

Одељење тржишне инспекције Ниш има следеће уже унутрашње јединице и то:

        1. Одсек за контролу промета робе и услуга;

        2. Одсек за спречавање нелојалне конкуренције;

        3. Група за контролу усаглашености и безбедности производа;

        4. Група за заштиту потрошача

 

Одељењу тржишне инспекције Ниш представке се могу доставити путем

телефона 018 515-522, дежурни инспектор  7:30-15:30 часова

електронскe поште trzisna.nis@mtt.gov.rs

и преко писарнице Нишавског управног округа

електронске поште pisarnica@nis.okrug.gov.rs

 У Одсеку за контролу промета робе и услуга обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује:трговина, електронска трговина, услови за обављање промета робе и пружање услуга, цене робе и услуга, спречавање прања новца и финансирање тероризма, промет биоцида, промет хемикалија, фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервиса, контрола амбалаже и амбалажног отпада.

У Одсеку за спречавање нелојалне конкуренције обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује: спречавање нелојалне конкуренције, оглашавање, производња и промет робе којима се повређује права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом.

У Групи за контролу усаглашености и безбедности производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области примене техничких прописа којима се уређују технички захтеви за непрехрамбене производе и усаглашеност тих производа са прописаним захтевима, послови инспекцијског надзора над применом закона о општој безбедности произвoда и других прописа који се односе на испуњеност захтева за безбедност производа и извештавање и прослеђивање информације и електронске документације контактној тачки о небезбедним производима на тржишту.

У Групи за заштиту потрошача обављају се послови инспекцијског надзора у области заштите потрошача, односно надзори по пријавама, приговорима и рекламацијама потрошача/грађана.

  • Драгица Стошић  – начелница Одељења тржишне инспекције 

            тел.018 505 137          е-адреса: dragica.stosic@mtt.gov.rs канцеларија бр.29

_____________________________________________

 • Гојко Здравковић  -тржишни инспектор шеф Одсека за контролу промета робе и услуга

  тел.018 505 145     е-адреса:  gojko.zdravkovic@mtt.gov.rs  канцеларија бр.32


 • Зоран Живковић  – тржишни инспектор за контролу промета робе

 тел.018 505 145       е-адреса:  zoran.zivkovic@mtt.gov.rs  канцеларија бр.32

________________________________________________________________________________

 • Србобран Матић- тржишни инспектор за контролу услуга

тел: 018 505 145             е-адреса:  srbobran.matic@mtt.gov.rs   канцеларија бр.32

__________________________________________________________________

 • Зоран Јовановић- тржишни инспектор за контролу промета робе

тел.018 505 145       е-адреса:   zoran.jovanovic@mtt.gov.rs    канцеларија бр.32


 • Снежана  Увалин- тржишни инспектор зa спречавање нелојалне конкуренције

тел.018 505 116     е-адреса:   snezana.uvalin@mtt.gov.rs      канцеларија бр.28

_______________________________________________________________________________________

 • Милош Јоцић   – тржишни инспектор за заштиту права интелектуалне својине

тел.018 505 116     е-адреса:    milosjocic17@gmail.com        канцеларија бр.28

________________________________________________________________________________

 • Душанка Митровић   – тржишни инспектор за заштиту права интелектуалне својине

тел.018 505 116     е-адреса:    dusanka.mitrovic@mtt.gov.rs         канцеларија бр.28


 • Радољуб Ђукић   -извршилац у одсеку за пријаве грађана

тел.018 804 725    е-адреса:      radoljub.djukic@mtt.gov.rs          Ражањ


 • Данило Јочић тржишни инспектор – руководилац Групе за контролу усаглашености и безбедности производа

тел.018 505 146     е-адреса:      danilo.jocic@mtt.gov.rs      канцеларија бр.33


 • Драгиша Марковић   – тржишни инспектор за контролу усаглашености производа

тел.018 505 146     е-адреса:      dragisa.markovic@mtt.gov.rs         канцеларија бр.33


 • Славко Шејат – тржишни инспектор за контролу усаглашености производа

тел.018 505 146     е-адреса:      slavko.sejat@mtt.gov.rs        канцеларија бр.33

____________________________________________________________________________________________________________

 • Милорад Сурлић -тржишни инспектор руководилац Групе за заштиту потрошача

тел.018 515 522    е-адреса:      milorad.surlic@mtt.gov.rs                 канцеларија бр.51

________________________________________________________________________________________________

 • Рајко Маринковић  – тржишни инспектор заштиту права интелектуалне својине

тел.018 505 116  е-адреса:       rajko.marinkovic@mtt.gov.rs           канцеларија бр.28

____________________________________________________________________________________________________________

 • Драган Јовановић  – тржишни инспектор за заштиту потрошача

тел.018 515 522    е-адреса:     dragan.jovanovic@mtt.gov.rs             канцеларија бр.51

____________________________________________________________________________________________________________

 • Новица Денић – тржишни инспектор за заштиту потрошача

тел.018 515 522    е-адреса:      novica.denic@mtt.go.vrs                   канцеларија бр.51


ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОНТРОЛУ УСАГЛАШЕНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ ПРОИЗВОДА

Група за контролу деривата нафте-Регион јужне и источне Србије

 • Светислав Ђорђевић  – тржишни инспектор руководилац Групе

тел.018 505 146     е-адреса:      svetislav.djordjevic@mtt.gov.rs    канцеларија бр.33


ОДЕЉЕЊЕ ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

 • Марина Вучковић, тржишни инспектор

тел.018 505-116       е-адреса: marina.vuckovic@mtt.gov.rs     канцеларија 28

__________________________________________________________________

 • Валентина Петровић-  руководилац за пријаве и поднеске грађана

тел: 018 505 145   е-адреса   valentina.petrovic@mtt.gov.rs    канцеларија 32

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг