Стручна служба

Стручна служба Нишавског управног округа обухвата правно-нормативне послове за:

потребе инспектора, начелника Округа и других извршилаца и то:

Шеф стручне службе – Зорица Вукадиновић дипл.правник

  • финансијско-материјални послови
  • оперативно-административни послови
  • дактилографски послови
  • канцеларијски послови и послови писарнице
  • технички и помоћни послови

потребе грађана

  • послови писарнице
    Стручна служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица.
    Странке се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица.

Лице задужено за одржавање веб презентације:

Даница Ђорђевић – писарница

е-адреса: danica17.11@gmail.com

телефон: 018 505 148

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг