Школска управа

Драган Гејо Начелник Школске управе
Школска управа Ниш
Контакт:канцеларија број 16
018 505 107
dragan.gejo@mpn.gov.rs
Територијална надлежност:Нишавски, Пиротски и Топлички округ

Опис послова:бави се стручно педагошким надзором у предшколским установама, основним и средњим школама, школско развојним планирањем и стручним усавршавањем запослених у образовању, финансијско материјалним пословима везано за школе.
Школска управа као организациона јединица Министарства организована је за: обављање стручно-педагошког надзора, давање подршке развојном планирању и осигурању квалитета рада установа и обављање других послова утврђених Законом. Следствено проширеној надлежности Министарства ШУ имају дужност да обезбеде све услове да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог информационог система просвете, с тим да министар пропише ближе услове и начин успостављања тог система, прикупљања, уноса, ажурирања, доступности и заштити података, као и друга питања од значаја за овај систем.
Марина Ђуровићреферент за стручно оперативне послове
Школска управа Ниш
Контакт:канцеларија број 15
018 505 150
marina.djurovic@mpn.gov.rs
Територијална надлежност:Нишавски, Пиротски и Топлички округ

Опис послова:бави се административним пословима везано за стручно педагошки надзором у предшколским установама, основним и средњим школама, школско развојним планирањем и стручним усавршавањем запослених у образовању, финансијско материјалним пословима везано за школе.
Милена СтанковићСаветник за финансијско материјалне послове
Школска управа Ниш
Контакт:канцеларија број 38
018 505 127
cenus@nis.edu.rs
Територијална надлежност:Нишавски, Пиротски и Топлички округ

Опис послова:

Прикупља, обрачунава и обједињава податке за подручје које покрива Школска управа Ниш који су од значаја за утврђивање цене услуга у основном и средњем образовању и обрађује промене у броју извршилаца; врши следеће послове из надлежности Школске управе Ниш: врши обрачун месечне планске квоте за плате запослених у основном и средњем образовању, а након контроле врши унос података за плате у апликацији PAYROLL – Управе за трезор; обједињава и обрађује податке везане за остваривање права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања);врши консолидацију предлога финансијских планова школа за одређену буџетску годину и припрема предлоге потребних средстава за остваривање годишњег плана рада школа у поступку доношења прописа којим се уређује буџетски систем и врши консолидацију тромесечних финансијских извештаја и завршних рачуна основних и средњих школа на нивоу Школске управе Ниш; сарађује са органима јединица локалне самоуправе надлежним за област образовања; сарађује са Управом за трезор и другим органима; врши координацију рада на стручној обради предмета и представки из ове области; обавља  друге послове у складу са законом.

Милена Мишићпросветни саветник
Школска управа Ниш
Контакт:канцеларија број 14
018 505 106
milena.misic@mpn.gov.rs
Територијална надлежност:Нишавски, Пиротски и Топлички округ

Опис послова:бави се стручно педагошким надзором у предшколским установама, основним и средњим школама, школско развојним планирањем и стручним усавршавањем запослених у образовању.Школска управа као организациона јединица Министарства организована је за: обављање стручно-педагошког надзора, давање подршке развојном планирању и осигурању квалитета рада установа и обављање других послова утврђених Законом. Следствено проширеној надлежности Министарства ШУ имају дужност да обезбеде све услове да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог информационог система просвете, с тим да министар пропише ближе услове и начин успостављања тог система, прикупљања, уноса, ажурирања, доступности и заштити података, као и друга питања од значаја за овај систем.
Нена Радовановићпросветни саветник
Школска управа Ниш
Контакт:канцеларија број 14
018 505 106
nena.radovanovic@mpn.gov.rs
Територијална надлежност:Нишавски, Пиротски и Топлички округ

Опис послова:бави се стручно педагошким надзором у предшколским установама, основним и средњим школама, школско развојним планирањем и стручним усавршавањем запослених у образовању.Школска управа као организациона јединица Министарства организована је за: обављање стручно-педагошког надзора, давање подршке развојном планирању и осигурању квалитета рада установа и обављање других послова утврђених Законом. Следствено проширеној надлежности Министарства ШУ имају дужност да обезбеде све услове да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог информационог система просвете, с тим да министар пропише ближе услове и начин успостављања тог система, прикупљања, уноса, ажурирања, доступности и заштити података, као и друга питања од значаја за овај систем.
Душица Младеновићпросветни саветник
Школска управа Ниш
Контакт:канцеларија број 21
018 505 109
dusica.mladenovic@mpn.gov.rs
Територијална надлежност:Нишавски, Пиротски и Топлички округ

Опис послова:бави се стручно педагошким надзором у предшколским установама, основним и средњим школама, школско развојним планирањем и стручним усавршавањем запослених у образовању.Школска управа као организациона јединица Министарства организована је за: обављање стручно-педагошког надзора, давање подршке развојном планирању и осигурању квалитета рада установа и обављање других послова утврђених Законом. Следствено проширеној надлежности Министарства ШУ имају дужност да обезбеде све услове да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог информационог система просвете, с тим да министар пропише ближе услове и начин успостављања тог система, прикупљања, уноса, ажурирања, доступности и заштити података, као и друга питања од значаја за овај систем.
Мирјана Миленићпросветни саветник
Школска управа Ниш
Контакт:канцеларија број 21
018 505 109
mirjana.milenic@mpn.gov.rs
Територијална надлежност:Нишавски, Пиротски и Топлички округ

Опис послова:бави се стручно педагошким надзором у предшколским установама, основним и средњим школама, школско развојним планирањем и стручним усавршавањем запослених у образовању.Школска управа као организациона јединица Министарства организована је за: обављање стручно-педагошког надзора, давање подршке развојном планирању и осигурању квалитета рада установа и обављање других послова утврђених Законом. Следствено проширеној надлежности Министарства ШУ имају дужност да обезбеде све услове да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог информационог система просвете, с тим да министар пропише ближе услове и начин успостављања тог система, прикупљања, уноса, ажурирања, доступности и заштити података, као и друга питања од значаја за овај систем.
Мирјана Смрекар-Станковићпросветни саветник
Школска управа Ниш
Контакт:канцеларија број 40
018 505 154

mirjana.smrekar@mpn.gov.rs

Територијална надлежност:Нишавски, Пиротски и Топлички округ

Опис послова:бави се стручно педагошким надзором у предшколским установама, основним и средњим школама, школско развојним планирањем и стручним усавршавањем запослених у образовању.Школска управа као организациона јединица Министарства организована је за: обављање стручно-педагошког надзора, давање подршке развојном планирању и осигурању квалитета рада установа и обављање других послова утврђених Законом. Следствено проширеној надлежности Министарства ШУ имају дужност да обезбеде све услове да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог информационог система просвете, с тим да министар пропише ближе услове и начин успостављања тог система, прикупљања, уноса, ажурирања, доступности и заштити података, као и друга питања од значаја за овај систем.
Јасмина Гејосаветник за школско развојно планирање
Школска управа Ниш
Контакт:канцеларија број 40
018 505 154
jasmina.gejo@mpn.gov.rs
Територијална надлежност:Нишавски, Пиротски и Топлички округ

Опис послова:бави се стручно педагошким надзором у предшколским установама, основним и средњим школама, школско развојним планирањем и стручним усавршавањем запослених у образовању.Школска управа као организациона јединица Министарства организована је за: обављање стручно-педагошког надзора, давање подршке развојном планирању и осигурању квалитета рада установа и обављање других послова утврђених Законом. Следствено проширеној надлежности Министарства ШУ имају дужност да обезбеде све услове да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог информационог система просвете, с тим да министар пропише ближе услове и начин успостављања тог система, прикупљања, уноса, ажурирања, доступности и заштити података, као и друга питања од значаја за овај систем.
Татјана Живановићкординатор за стручно усавршавање
Школска управа Ниш
Контакт:канцеларија број 40
018 505 154
tatjana.zivanovic@mpn.gov.rs
Територијална надлежност:Нишавски, Пиротски и Топлички округ

Опис послова:бави се стручно педагошким надзором у предшколским установама, основним и средњим школама, школско развојним планирањем и стручним усавршавањем запослених у образовању.Школска управа као организациона јединица Министарства организована је за: обављање стручно-педагошког надзора, давање подршке развојном планирању и осигурању квалитета рада установа и обављање других послова утврђених Законом. Следствено проширеној надлежности Министарства ШУ имају дужност да обезбеде све услове да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог информационог система просвете, с тим да министар пропише ближе услове и начин успостављања тог система, прикупљања, уноса, ажурирања, доступности и заштити података, као и друга питања од значаја за овај систем.
Марија Ћирићсаветник за информатичке послове
Школска управа Ниш
Контакт:канцеларија број 40
018 505 154
marina.djurovic@mpn.gov.rs

sunis@mpn.gov.rs

Територијална надлежност:Нишавски, Пиротски и Топлички округ

Опис послова:бави се давањем подршке развојном планирању и осигурању квалитета рада установа и обављање других послова утврђених Законом. Следствено проширеној надлежности Министарства ШУ имају дужност да обезбеде све услове да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог информационог система просвете, с тим да министар пропише ближе услове и начин успостављања тог система, прикупљања, уноса, ажурирања, доступности и заштити података, као и друга питања од значаја за овај систем.
Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг