Сектор за финансије

Милена Станковић

Самостални саветник-руководилац Групе
Група за обављање финансијско материјалних послова за подручје школских управа Ниш, Лeсковац и Зајечар и за установе у Косовско-Поморавском управном округу, са седиштем у Нишу

Контакт:канцеларија број 38
018 505 127
milena.stankovic@mpn.gov.rs
Територијална надлежност:Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички, Пчињски, Зајечарски, Борски и Косовско-поморавски управни округ

Опис послова:

обављају се послови који се односе на: вршење контроле наменског коришћења буџетских средстава установа, односно обављање послова у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских средстава са територије наведених школских управа; прикупљање, обраду и обрачун података за подручје које покривају школске управе, а који су од значаја за утврђивање цене услуга у основном и средњем образовању; унос података за плате у основном и средњем образовању у апликацији PAYROLL – Управе за трезор; обраду промена у броју извршилаца; прикупљање, обједињавање и обраду података везано за остваривање права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања); консолидовање предлога финансијских планова школа за одређену буџетску годину и припремање предлога потребних средстава за остваривање годишњег плана рада школа у поступку доношења прописа којим се уређује буџетски систем; консолидовање тромесечних финансијских извештаја и завршних рачуна основних и средњих школа на нивоу школске управе; сарадњу са органима јединица локалне самоуправе надлежним за област образовања; сарадњу са Управом за трезор и другим органима; координацију рада на стручној обради предмета и представки из ове области; обављање других послова у складу са законом.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг