Саобраћајна инспекција

Драгутин ЛетићРепублички инспектор за саобраћај
Подручнa јединицa ширa од подручја управног округа за Нишавски и Пиротски управни округ, са седиштем у Нишу
Контакт:канцеларија број 52
018 526 308
dragutin.letic@mgsi.gov.rs
Територијална надлежност:Нишавски и Пиротски округ

Опис послова:Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области унутрашњег и међународног друмског саобраћаја и транспорта; предузимање управних и других мера; подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријава због привредног преступа односно кривичног дела; праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијатива за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката; надзор над радом покрајинских органа управе у вршењу поверених послова из делокруга Одељења; обављање и других послова из делокруга Одељења.

 

Mилан НиколићРепублички инспектор за друмски саобраћај
Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја, Сектор за инспекцијски надзор, са седиштем у Крагујевцу
Контакт:канцеларија број 52
018 526 308

milan.nik@mgsi.gov.rs

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг