Санитарна инспекција

Oдсек за санитарни надзор Ниш

Одсек за санитарни надзор Ниш је део Сектора за јавно здравље и санитарну инспекцију у оквиру Министарства здравља Републике Србије. У овом одсеку обављају се послови: вршење санитарног и здравственог надзора у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски иправном водом за пиће; контролу санитарно-хигијенског стања објекта под санитарним надзором и средства јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом ставњена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима; решавање у управним стварима у првом степену; унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе, као и друге одређене законом из делокруга Сектора.

Одсек за санитарни надзор Ниш има подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Нишавски, Топлички и Зајечарски управни округ, са седиштем у Нишу.


  •  ЗОРАН ЦВЕТКОВИЋ,дипл.инж.грађевине- саветник-инспектор

тел.018 505 142

е-адреса      zoran.cvetkovic@nis.okrug.gov.rs                                   канцеларија бр.37


  •  АЛЕКСАНДАР МИХАЈЛОВИЋ,дипл.инжењер заштите животне средине- саветник-инспектор

тел.018 505 142

е-адреса – aleksandar.mihajlovic@nis.okrug.gov.rs                           канцеларија бр.37


  •  ГОРАН ДАВИНИЋ,лекар- спец.хигијене- саветник-инспектор

тел.018 505 140

е-адреса – goran.davinic@nis.okrug.gov.rs                                         канцеларија бр.44


  •  ВЕЛИКА КАРАЏИЋ, дипл.инжењер прех.тех.- саветник-инспектор

тел.018 505 140

е-адреса – velika.karadzic@nis.okrug.gov.rs                                       канцеларија бр.44


  •  ТАТЈАНА МАНДИЋ,дипл.инжењер технологије- саветник-инспектор

тел.018 505 140

е-адреса – tatjana.mandic@nis.okrug.gov.rs                                          канцеларија бр.44


  •  СЛАВИЦА БОЖИЋ КЕВРЕШАН,сан.еколо.инж.спец- саветник-инспектор

тел.018 505 140

е-адреса – slavica.bozic.kevresan@nis.okrug.gov.rs                             канцеларија бр.44

_________________________________________________________________________

  •  НАТАША НИКОЛИЋ,лекар- спец.епидемиологије- саветник-инспектор

тел.018 505 139

е-адреса – natasa.nikolic@nis.okrug.gov.rs                                        канцеларија бр.47


 

  •  БОЖИЦА АРИТОНОВИЋ,дипл.инжењер заштите животне средине- саветник-инспектор

тел.064 88 11 241

е-адреса – bozica.aritonovic@nis.okrug.gov.rs                                           Блаце


  •  МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ,дипл.биолог- саветник-инспектор

тел.064 88 11 240

е-адреса – milica.jovanovic@nis.okrug.gov.rs                                           Куршумлија


  • ВЕСНА САВИЋ,лекар- спец.епидемиологије- саветник-инспектор

тел.064 88 11 015

е-адреса – vesna.savic@nis.okrug.gov.rs                                                      Сокобања

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг