Просветна инспекција

Соња ВуканићРепублички просветни инспектор – саветник
Просветна инспекција
Одељење просветне инспекције Ниш
Контакт:канцеларија број 34
018 505 104
s.vukanic@gmail.com
Територијална надлежност:Нишавски, Пиротски и Топлички округ

Опис послова:Одељење за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања врши контролу рада установа, у другом степену.
Делокруг Министарства просвете уређен је чланом 15. Закона о министарствима (`Службени гласник РС`, бр. 65/08), којим је прописано да Министарство просвете обавља послове државне управе који се односе на: контрола рада општинских инспектора, сарадња са институцијама, контрола остваривања заштита права и обавеза запослених, ученика родитеља,поступак уписа и поништавања уписа у школу

Драгана КрстићРепублички просветни инспектор – саветник
Просветна инспекција
Одељење просветне инспекције Ниш
Контакт:канцеларија број 34
018 505 104
dragana.krstic@mpn.gov.rs
Територијална надлежност:Нишавски, Пиротски и Топлички округ

Опис послова:Одељење за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања врши контролу рада установа, у другом степену.
Делокруг Министарства просвете уређен је чланом 15. Закона о министарствима (`Службени гласник РС`, бр. 65/08), којим је прописано да Министарство просвете обавља послове државне управе који се односе на: контрола рада општинских инспектора, сарадња са институцијама, контрола остваривања заштита права и обавеза запослених, ученика родитеља,поступак уписа и поништавања уписа у школу

Синиша ЗабуновићРепублички просветни инспектор
Просветна инспекција
Сектор за инспекцијске послове при Нишавском управном округу
Контакт:канцеларија број 56
018 /505-108
sinisa.zabunovic@mpn.gov.rs
Територијална надлежност:Територија Републике Србије укључујући и АП Косово и Метохија

Опис послова:Одсек за инспекцијске послове у установама високог образовања и ученичког и студентског стандарда
Делокруг Министарства просвете уређен је чланом 15. Закона о министарствима (`Службени гласник РС`, бр. 65/08), којим је прописано да Министарство просвете обавља послове државне управе који се односе на: Обавља послове инспекцијског надзора у установама високог образовања и надзор над законитошћу рада и аката установа високог образовања; утврђује испуњеност услова за рад установа и учествује у припреми решења о дозволи за рад установа из области високог и вишег образовања; припрема одговоре на тужбе у управном спору када се спор покреће по решењу у вршењу инспекцијског надзора и одговоре на тужбе и друга изјашњења за потребе судских и других поступака пред надлежним органима; поступа по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Одсека; обавештава надзирани субјект о предстојећем инспекцијском надзору; израђује записник о инспекцијском надзору; подноси кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ или захтев за покретање прекршајног поступка, односно издаје прекршајни налог; води евиденцију о инспекцијском надзору; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг