Poslovi pisarnice

U cilju obezbeđenja lakšeg, bržeg, jednostavnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava, obaveza i interesa građana i drugih stranaka i radi rasterećenja inspekcijskih službi od stranaka, u Okrugu funkcioniše pisarnica.
U pisarnici se pružaju sledeće usluge:
1. neposredni prijem podnesaka od stranaka i dostavljanje okružnim područnim jedinicama na rešavanje;
2. davanje obaveštenja strankama o delokrugu rada pojedinih organa, o načinu sastavljanja i predaji podnesaka ( takse, prilozi itd. );
3. obaveštavanje stranaka, na lični zahtev, o toku kretanja predmeta po podnetim zahtevima i ostalim podnescima;
4. pružanje građanima i drugih obaveštenja koja treba da im olakšaju završavanje poslova kod organa državne uprave.

Stručna služba, posebno pisarnica, na usluzi je svim građanima i ostalim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima u toku radnog vremena, od 07,30-15,30 časova.
– Zainteresovana stranka u pisarnici Okruga dobija potpunu informaciju o podnošenju zahteva, prijava, predstavki i drugih podnesaka kao i informaciju o taksama u slučajevima kada se one uplaćuju u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama i važećim tarifama. Zaprimljeni zahtevi se nakon zavođenja prosleđuju nadležnim inspekcijskim službama na postupanje.
– Na rešenjima koja donose inspektori obavezno stoji i pouka o pravnom leku kao i naziv organa i opis podnošenja žalbe na rešenje ili zaključak. Nezadovoljne staranke žalbu izjavljuju drugostepenom organu odn. ministru nadležnog ministarstva čije se područne jedinice nalaze u Upravnom okrugu.
Potrebnu dokumentaciju, zajtev.molbu, i ostale akte pisarnici možete dostaviti

1.Lično na šalter pisarnice treći sprat PC Ambasador ul. Strahinjića bana 3 Niš od 07,30-15,30 časova.
1. Putem pošte na adresu: Nišavski upravni okrug (naznačiti inspekciju kojoj se dostavlja pošta) ul.Strahinjića bana br.3 18000 Niš
2. Elektronskom poštom na e-adresu: pisarnica@nis.okrug.gov.rs

I N S P E K C I J A   R A D

Zahtev za uvrđivanje uslova za početak obavljanja delatnosti

Zahtev za intervenciju/predstavka     

    Napomena:PLAĆANJA TAKSE SE OSLOBAĐAJU PODNESCI UPUĆENI ORGANIMA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE   

Prijava RADOVA                       

Prijava GRADILIŠTA         

TAKSA              

S A N I T A R N A   I N S P E K C I J A

Taksa za prenos posmrtnih ostataka-ekshumaciju        

Z D R A V S T V E N A   I N S P E K C I J A

ZAHTEV za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti  u  zdravstvenoj ustanovi / privatnoj praksi /drugom pravnom licu           

Zahtev (sa instrukcijama) za  izdavanje potvrde radi

sklapanja ugovora sa RFZO     

E K O L O Š K A   I N S P E K C I J A

Zahtev/energetska licenca (sa instrukcijama)      


P R E P I S   O V E R A   I   R A Z G L E D A NJ E  

S P I S A   P R  E D M E T A

Taksa za prepis overu i razgledanje spisa predmeta   

P R E D S T A V K A / P R I J A V A   I N S P E K C I J I     

Napomena:PLAĆANJA TAKSE SE OSLOBAĐAJU PODNESCI UPUĆENI ORGANIMA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig