Poslovi pisarnice

U cilju obezbeđenja lakšeg, bržeg, jednostavnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava, obaveza i interesa građana i drugih stranaka i radi rasterećenja inspekcijskih službi od stranaka, u Okrugu funkcioniše pisarnica.
U pisarnici se pružaju sledeće usluge:
1. neposredni prijem podnesaka od stranaka i dostavljanje okružnim područnim jedinicama na rešavanje;
2. davanje obaveštenja strankama o delokrugu rada pojedinih organa, o načinu sastavljanja i predaji podnesaka ( takse, prilozi itd. );
3. obaveštavanje stranaka, na lični zahtev, o toku kretanja predmeta po podnetim zahtevima i ostalim podnescima;
4. pružanje građanima i drugih obaveštenja koja treba da im olakšaju završavanje poslova kod organa državne uprave.

Stručna služba, posebno pisarnica, na usluzi je svim građanima i ostalim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima u toku radnog vremena od 07:30-15:30 časova.
– Zainteresovana stranka u pisarnici Okruga dobija potpunu informaciju o podnošenju zahteva, prijava, predstavki i drugih podnesaka kao i informaciju o taksama u slučajevima kada se one uplaćuju u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama i važećim tarifama. Zaprimljeni zahtevi se nakon zavođenja prosleđuju nadležnim inspekcijskim službama na postupanje.
– Na rešenjima koja donose inspektori obavezno stoji i pouka o pravnom leku kao i naziv organa i opis podnošenja žalbe na rešenje ili zaključak. Nezadovoljne staranke žalbu izjavljuju drugostepenom organu odn. ministru nadležnog ministarstva čije se područne jedinice nalaze u Upravnom okrugu.
Potrebnu dokumentaciju, zahtev, molbu i ostale akte pisarnici možete dostaviti:

1.Lično na šalter pisarnice treći sprat PC Ambasador ul. Strahinjića bana 3 Niš od 07,30-15,30 časova.
1. Putem pošte na adresu: Nišavski upravni okrug (naznačiti inspekciju kojoj se dostavlja pošta) ul.Strahinjića bana br.3 18000 Niš
2. Elektronskom poštom na e-adresu: pisarnica@nis.okrug.gov.rs

 

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig