Послови писарнице

У циљу обезбеђења лакшег, бржег, једноставнијег и рационалнијег остваривања права, обавеза и интереса грађана и других странака и ради растерећења инспекцијских служби од странака, у Округу функционише писарница.
У писарници се пружају следеће услуге:
1. непосредни пријем поднесака од странака и достављање окружним подручним јединицама на решавање;
2. давање обавештења странкама о делокругу рада појединих органа, о начину састављања и предаји поднесака ( таксе, прилози итд. );
3. обавештавање странака, на лични захтев, о току кретања предмета по поднетим захтевима и осталим поднесцима;
4. пружање грађанима и других обавештења која треба да им олакшају завршавање послова код органа државне управе.

Стручна служба, посебно писарница, на услузи је свим грађанима и осталим заинтересованим физичким и правним лицима у току радног времена, од 07,30-15,30 часова.
– Заинтересована странка у писарници Округа добија потпуну информацију о подношењу захтева, пријава, представки и других поднесака као и информацију о таксама у случајевима када се оне уплаћују у складу са Законом о републичким административним таксама и важећим тарифама. Запримљени захтеви се након завођења прослеђују надлежним инспекцијским службама на поступање.
– На решењима која доносе инспектори обавезно стоји и поука о правном леку као и назив органа и опис подношења жалбе на решење или закључак. Незадовољне старанке жалбу изјављују другостепеном органу одн. министру надлежног министарства чије се подручне јединице налазе у Управном округу.
Потребну документацију, зајтев.молбу, и остале акте писарници можете доставити

1.Лично на шалтер писарнице трећи спрат ПЦ Амбасадор ул. Страхињића бана 3 Ниш од 07,30-15,30 часова.
1. Путем поште на адресу: Нишавски управни округ (назначити инспекцију којој се доставља пошта) ул.Страхињића бана бр.3 18000 Ниш
2. Електронском поштом на е-адресу: pisarnica@nis.okrug.gov.rs

И Н С П Е К Ц И Ј А   Р А Д

Захтев за уврђивање услова за почетак обављања делатности

Захтев за интервенцију/представка     

    Напомена:ПЛАЋАЊА ТАКСЕ СЕ ОСЛОБАЂАЈУ ПОДНЕСЦИ УПУЋЕНИ ОРГАНИМА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ   

Пријава РАДОВА                       

Пријава ГРАДИЛИШТА         

ТАКСА              

С А Н И Т А Р Н А   И Н С П Е К Ц И Ј А

Такса за пренос посмртних остатака-ексхумацију        

З Д Р А В С Т В Е Н А   И Н С П Е К Ц И Ј А

ЗАХТЕВ за утврђивање испуњености услова у погледу кадрова, опреме, просторија и лекова за почетак рада и обављање здравствене делатности  у  здравственој установи / приватној пракси /другом правном лицу           

Захтев (са инструкцијама) за  издавање потврде ради

склапања уговора са РФЗО     

Е К О Л О Ш К А   И Н С П Е К Ц И Ј А

Захтев/енергетска лиценца (са инструкцијама)      


П Р Е П И С   О В Е Р А   И   Р А З Г Л Е Д А Њ Е  

С П И С А   П Р  Е Д М Е Т А

Такса за препис оверу и разгледање списа предмета   

П Р Е Д С Т А В К А / П Р И Ј А В А   И Н С П Е К Ц И Ј И     

Напомена:ПЛАЋАЊА ТАКСЕ СЕ ОСЛОБАЂАЈУ ПОДНЕСЦИ УПУЋЕНИ ОРГАНИМА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг