Одељење за инспекцију опреме под притиском

Дејан ПетровићРепублички инспектор опреме под притиском
Одељење за инспекцију опреме под притиском

Сектор за нафту и гас

Контакт:канцеларија број 52
018 526 309
dejan.petrovic@mre.gov.rs

Контролне листе: www.mre.gov.rs/kontrolneliste-inspekcija.php

Територијална надлежност:Нишавски, Пиротски, Јабланички и Пчињски округ

Опис послова:Инспекцијски надзор према Закону о енергетици, Закону о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцију гасовитих угљоводоника, Закона о тржишном надзору и другим законима и прописима из области опреме под притиском, као и други послови из делокурга Одељења. Припрема и обавља редовне и ванредне инспекцијске надзоре у области енергетике, цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, тржишног надзора и из других области опреме под притиском, израђује извештаје о испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима за обављање енергетске делатности и извештаје о испуњености прописаних услова у погледу стручног кадра за обављање енергетске делатности по захтевима енергетских субјеката, израђује изтвештаје о испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима за обављање складиштења и снабдевања течног нафтног гаса за сопствене потребе по захтевима привредних субјеката, обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима других органа, доноси решења и закључке, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве.
Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг