Nadležnost

Nadležnost Nišavskog upravnog okruga

Upravni okrug je područni centar državne uprave koji obuhvata okružne područne jedinice svih organa državne uprave koje su obrazovane za njegovo područje. Nišavski okrug Niš je osnovan 1992 godine na osnovu Uredbe o načinu vršenja poslova ministarstva i posebnih organizacija van njihovog sedišta („Službeni glasnik RS“ broj 3/92) a njegova transformacija u Nišavski upravni okrug je izvršena na osnovu Uredbe o upravnim okruzima („Sl.glasnik RS“ broj 15/06).

Nadležnosti upravnog okruga i način organizovanja i vršenja poslova, kao i rukovođenje tim poslovima određeni su članom 38-42. Zakona o državnoj upravi i članom 1. Uredbe o načinu vršenja poslova ministarstava i posebnih organizacija van njihovog sedišta kojim su regulisani poslovi državne uprave koje ministarstva i posebne organizacije obavljaju van njihovog sedišta.
Po članu 2. ove Uredbe ministarstva i posebne organzacije mogu u okrugu obavljati sledeće posleove državne uprave
– Poslove upravnog nadzora
– Rešavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu
– Rešavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu, kada je organima opština, preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama zakonom povereno, kao upravno ovlašćenje, rešavanje u prvom stepenu
– Poslove nadzora nad poverenim poslovima državne uprave
– Poslove stručnog nadzora nad radom preduzeća, ustanova i drugih organizacija
– Druge poslove iz nadležnosti ministarstava i posebnih organizacija, osim poslova uređivanja, studijsko – analitičkih i poslova programiranja i unapređivanja stanja u oblasti za koje su ministarstva i posebne organizacije obrazovane
Uredbom je regulisano da se poslovi u Okrugu obavljaju po uputstvima smernicama i nalozima ministarstava i posebnih organizacija.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig