Надлежност

Надлежност Нишавског управног округа

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје. Нишавски округ Ниш је основан 1992 године на основу Уредбе о начину вршења послова министарства и посебних организација ван њиховог седишта („Службени гласник РС“ број 3/92) а његова трансформација у Нишавски управни округ је извршена на основу Уредбе о управним окрузима („Сл.гласник РС“ број 15/06).

Надлежности управног округа и начин организовања и вршења послова, као и руковођење тим пословима одређени су чланом 38-42. Закона о државној управи и чланом 1. Уредбе о начину вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта којим су регулисани послови државне управе које министарства и посебне организације обављају ван њиховог седишта.
По члану 2. ове Уредбе министарства и посебне органзације могу у округу обављати следеће послеове државне управе
– Послове управног надзора
– Решавање у управним стварима у првом степену
– Решавање у управним стварима у другом степену, када је органима општина, предузећима, установама и другим организацијама законом поверено, као управно овлашћење, решавање у првом степену
– Послове надзора над повереним пословима државне управе
– Послове стручног надзора над радом предузећа, установа и других организација
– Друге послове из надлежности министарстава и посебних организација, осим послова уређивања, студијско – аналитичких и послова програмирања и унапређивања стања у области за које су министарства и посебне организације образоване
Уредбом је регулисано да се послови у Округу обављају по упутствима смерницама и налозима министарстава и посебних организација.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг