Načelnik

Načelnik okruga

Postupanje Upravnog okruga u okviru nadležnosti, obaveza i ovlašćenja proizilazi iz Zakona o državnoj upravi („Sl.glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014) i pratećim uredbama, Uredba o upravnim okruzima („Sl. glasnik RS“, br. 15/06) i Uredba o načinu rada Saveta upravnog okruga („Sl. glasnik RS“, br. 15/06).

Član 40. i 42. Zakona o državnoj upravi propisuje da Upravni okrug ima načelnika, koji za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i Vladi.

Načelnik upravnog okruga usklađuje rad okružnih područnih jedinica i prati primenu direktiva i instrukcija koje su im izdate; prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica i stara se o uslovima za njihov rad; prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama i predlaže pokretanje disciplinskog postupka protiv njih; sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koje nisu obrazovane za područje okruga; sarađuje sa opštinama i gradovima i vrši druge poslove određene zakonom.

Načelnik upravnog okruga je funkcioner koga postavlja i razrešava Vlada na predlog ministra nadležnog za poslove uprave.

Članom 7. Uredbe o upravnim okruzima propisana su sledeća ovlašćenja načelnika upravnog okruga:

1) usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave;

2) prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave;

3) prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad;

4) prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih;

5) sarađuje s područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga;

6) sarađuje sa opštinama i gradovima radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.

Organ državne uprave dostavlja načelniku upravnog okruga direktive i instrukcije koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i izvod iz plana rada organa državne uprave koji se odnosi na plan rada okružne područne jedinice.

Članom 8. iste uredbe propisana je odgovornost načelnika upravnog okruga.

Načelnik upravnog okruga za svoj rad odgovara ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Vladi.

Načelnika upravnog okruga postavlja Vlada, na predlog ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, prema Zakonu o državnim službenicima.

Vlada Republike Srbije imenovala 27.12.2017. godine Draganu Sotirovski za načelnicu Nišavskog upravnog okruga.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig