Начелник

Начелник округа

Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној управи („Сл.гласник РС“, бр. 79/05) и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима („Сл. гласник РС“, бр. 15/06) и Уредба о начину рада Савета управног округа („Сл. гласник РС“, бр. 15/06).

Начелника Округа поставља Влада Републике Србије на пет година, на предлог министра надлежног за послове управе. За свој рад, он одговара Влади и министру надлежном за послове управе. Он је и члан Савета управног округа, а надлежности су му:

– сходно Закону, усклађује рад окружних подручних јединица тако што редовно одржава састанке са начелницима и шефовима инспекција, на којима се износе проблеми у раду, али и мишљења, сугестије и предлози за њихово решавање. У оквиру надлежности да прати остваривање планова рада инспекцијских служби у округу, постоји обавеза надлежних министарстава да се начелнику управног округа достављају планови рада и извештаји о раду инспекцијских служби.

– Обавеза начелника и Стручне службе управног округа да се стара о условима за рад окружних подручних јединица подразумева снабдевање потребним канцеларијским материјалом, одржавање рачунарске и друге опреме потребне за рад инспектора, плаћање материјалних трошкова смештаја запослених и друго.

-Такође, начелник управног округа и одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручниј служби округа, по процедури која је прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе.

Влада Републике Србије именовала 27.12.2017. године Драгану Сотировски за начелницу Нишавског управног округа.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг