Инспекција за путеве и безбедност саобраћаја

Саша ДрагановићНачелник републичке инспекције за послове државних путева
Одељење за инспекцијске послове државних путева
Контакт:канцеларија број 6
018 581-703; 526-748
draganovic.nis@gmail.com
Територијална надлежност:Територија Републике Србије

Опис послова:Одељење за инспекцијске послове државних путева обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области путева, саобраћајне сигнализације, као и пратеће опреме пута (стајалишта, станице и снабдевање горивом, паркинзи и др.); предузимање управних и других мера; подношење захтева за покретање прекршајног поступка; подношење пријава због привредног преступа односно кривичног дела; праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијатива за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката; надзор над радом покрајинских органа управе у вршењу поверених послова из делокруга Одељења; учешће у раду стручног савета, обављање и других послова из делокруга Одељења.
Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг