Инспекција за поштанске услуге

Тања Стефановић Републички инспектор за поштанске услуге

Сектор за електронске комуникације, информационо друштво и поштански саобраћај
Одељење за поштански саобраћај и надзор

Контакт:канцеларија број 6
018/526-748
tanja.stefanovic@mtt.gov.rs

Територијална надлежност:Нишавски,Топлички,Пиротски, Јабланички,Пчињски,Рашки округ и шире
(територија Републике Србије)

Опис послова:Надзор над применом Закона о поштанским услугама и другим прописима којима се уређује област поштанског саобраћаја; сарадња са другим државним органима; доношење решења и налагање мера за отклањање утврђених неправилности; подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за привредни преступ и кривичних пријава; иницирање измена и допуна прописа; обављање и других послова по налогу руководиоца Групе за инспекцијски надзор
Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг