Инспекција рада

 

Ирена Шљивар Милијићначелник Одељења – инспектор рада

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 46

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 523 256

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова: – руководи и координира радом Одељења; обавља сложеније послове инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду код послодавца и доноси решења којим налаже послодавцу да у одређеном року отклони утврђене повреде закона, општег акта и уговора о раду; израђује недељни, месечни и годишњи план вршења инспекцијских надзора, а на основу плана рада Инспектората за рад; даје упутства о примени прописа из домена надлежности инспекције рада; даје инструкције у изради решења инспекторима рада из области радних односа и безбедности и здравља на раду; прима извештаје, информације, анализе о раду Одељења, а у вези са планом рада Инспектората; разматра притужбе на рад инспектората и одлучује о основаности истих; обавља све остале послове по налогу директора Инспектората;

Сања СавићАдминистративно-технички секретар

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број:46

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 523 256

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова: – обавља интерну и екстерну коресподенцију, прима телефонске поруке, прима и шаље факс поруке, као и поруке путем електронске поште; фотокопира, скенира, припрема, заводи и умножава материјале за потребе организационе целине за чије потребе обавља послове; организује, заказује састанке по налогу руководиоца, обавља административно-техничке пословеу вези са организацијом састанка и водиевиденцију и распоред састанка организационе целине за чије потребе обавља послове; прима, разврстава и евидентира предмете и доставља их државним службеницима у организационој целини за чије потребе обавља послове; води дневну евиденцију о присуству на раду државних службеника и намештеника у организационој целини за чије потребе обавља послове; експедује пошту и архивира завршене предмете; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Зоран ЛакићевићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 48

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 138

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова: – врши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Славица СтаменковићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 48

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 138

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис пословаврши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Добросав РистићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 48

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 138

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:врши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Драган МилошевићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 4

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 147

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:врши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Александра ПавловићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 4

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 147

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:врши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Наташа ЖивковићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 50

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 135

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:врши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Соња ШарковићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 119

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:врши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Мирјана ЂорђевићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 119

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:врши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Михаило ЖмукићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број:: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 119

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:врши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Љубиша ЛазићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 119

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:врши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Миомир СпасовИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број 4

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 147

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:врши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Зоран АврамовићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број:42

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц.
018 505 134

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:врши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Зорица ЖивковићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 42

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 134

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:врши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Мерима ИлићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 50

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 135

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:врши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Драган СимоновићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 35

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 125

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:врши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Мирјана ЈовановићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 35

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 125

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:врши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Ивона МилошевићИнспектор рада-саветник

Одељење инспекције рада Ниш

Контакт:Канцеларија број: 11

nis.ir@minrzs.gov.rs

Телефон у канц. 018 505 119

Територијална надлежност:Нишавски округ
Опис послова:врши инспекцијски надзор код послодавца и надзор по поднетим захтевима; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду; утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и здравља на раду по захтевима странака и доноси управне акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу општи управни поступак, област радних односа и област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

 

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг