Usluge koje Upravni okrug pruža zainteresovanim licima

USLUGE KOJE UPRAVNI OKRUG PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA

U cilju obezbeđenja lakšeg, bržeg, jednostavnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava, obaveza i interesa građana i drugih stranaka i radi rasterećenja inspekcijskih službi od stranaka, u Okrugu funkcioniše pisarnica.
U pisarnici se pružaju sledeće usluge:
1. neposredni prijem podnesaka od stranaka i dostavljanje okružnim područnim jedinicama na rešavanje;
2. davanje obaveštenja strankama o delokrugu rada pojedinih organa, o načinu sastavljanja i predaji podnesaka ( takse, prilozi itd. );
3. obaveštavanje stranaka, na lični zahtev, o toku kretanja predmeta po podnetim zahtevima i ostalim podnescima;
4. pružanje građanima i drugih obaveštenja koja treba da im olakšaju završavanje poslova kod organa državne uprave.

Stručna služba, posebno pisarnica, na usluzi je svim građanima i ostalim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima u toku radnog vremena, od 07,30-15,30 časova.
Zainteresovana stranka u pisarnici Okruga dobija potpunu informaciju o podnošenju zahteva, prijava, predstavki i drugih podnesaka kao i informaciju o taksama u slučajevima kada se one uplaćuju u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama i važećim tarifama. Zaprimljeni zahtevi se nakon zavođenja prosleđuju nadležnim inspekcijskim službama na postupanje.
Na rešenjima koja donose inspektori obavezno stoji i pouka o pravnom leku kao i naziv organa i opis podnošenja žalbe na rešenje ili zaključak. Nezadovoljne staranke žalbu izjavljuju drugostepenom organu odn. ministru nadležnog ministarstva čije se područne jedinice nalaze u Upravnom okrugu.
U toku godine primi se više hiljada zahteva stranaka kojima se traži postupanje inspekcijskih službi. Inspekcije u većem obimu postupaju po službenoj dužnosti ili nalogu ministarstava kojima pripadaju kao okružne područne jedinice.
– Preciznije, u toku prethodne 2014. godine je u pisarnici obrađeno: -pimljeni i sprovedeno po propisima o kancelarijskom poslovanju 25.374 predmeta; – razvedenih i arhiviranih je: 15.131 predmeta; – priljeno, zavedeno kroz knjige otpreme i ekspedovano preko pošte 21.336 predmeta.
Broj otkucanih stranica je 17.581 na računarima. Primljeno je putem faksa 4.000 stranica, a poslato 3.800 stranica. Što se tiče telefonskih poziva primljeno je oko 3.000 poziva. Vršen je prevoz- službena vožnja za potrebe načelnika Okruga i po nalogu načelnika pređeno je 27.048 km.
Podnesci koji se upućuju načelniku okruga najčešće su informativnog karaktera tj. načelnik se obaveštava o određenim pojavama, nepravilnostima ili propustima na koje on zatim reaguje kontaktima sa odgovarajućim nadležnim službama ili se zahteva rešavanje nekih individualnih problema. O preduzetim aktivnostima stranke se redovno obaveštavaju.
Svaki podneti zahtev stranke se uredno evidentira i razvodi na osnovu jedinstvene klasifikacije predmeta po materiji i po pravilima kancelarijskog poslovanja.
Po zahtevu stranke izdaju se duplikati odn. kopije rešenja, zapisnika ili drugih akata koji se donose u radu okružnih područnih jedinica ili drugog materijala koji je nastao u radu stručne službe Upravnog okruga.
Stručnoj službi Upravnog okruga podnose se zahtevi za utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za obavljanje određenih delatnosti, koji se upućuju pojedinim inspekcijama nadležnim za njihovo rešavanje. Takvi zahtevi se podnose na tipskim obrascima koji se mogu dobiti u pisarnici ili se na osnovu ličnog zahteva stranke mogu proslediti faksom ili elektronskim putem. Tom prilikom stranka dobija i sve informacije o načinu rešavanja, visini iznosa naknada koje se moraju uplatiti, sa podacima o svrsi, primaocu i računu uplate, kao i podatke o kontaktima.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig