Propisi koje upravni okrug primenjuje u svom radu

PROPISI KOJE UPRAVNI OKRUG PRIMENJUJE U SVOM RADU

Propisi, koje upravni okruzi u svom radu najčešće primenjuju i imaju obavezu da ih se pridržavaju, su:
– Zakon o državnoj upravi ( „Službeni glasnik RS„, broj 79/05, 101/07 i 95/10 i 99/2014);
– Zakon o državnim službenicima („Službeni glasnik RS„, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09 i 99/2014);
– Zakon o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS, br. 62/06 i 63/06, 115/06, 101/07 i 99/10 i 99/2014 );
– Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji („Službeni glasnik RS„, broj 104/2009);
-Zakon o radu („Sl.glasnik RS“, br 24/2005, 61/20055, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).
– Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS„, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10);
– Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS„, broj 97/2008);
– Zakon o budžetu Republike Srbije za 2010. god.(„Službeni glasnik RS„, br.107/2010);
– Zakon o pečatu državnih i drugih organa („Službeni glasnik RS„, broj 101/2007)
– Poseban kolektivni ugovor za državne organe („Službeni glasnik RS“, broj 95/08)
– Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS„, br. 23/06 );
– Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih radnih mesta državnih službenika ( „Službeni glasnik RS„, broj 117/05 );
– Uredba o razvrstavanju radnih mesta nameštenika („Službeni glasnik RS„, br. 5/06 i 30/06);
– Uredba o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS„, broj 15/06);
– Uredba o načinu rada Saveta upravnog okruga („Službeni glasnik RS„, broj 15/06);
– Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima ( „Službeni glasnik RS„, broj 8/06);
– Uredba o razvrstavanju radnih mesta nameštenika („Službeni glasnik RS„, broj 5/06);
– Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS„, broj 3/06);
– Uredba o ocenjivanju državnih službenika („Službeni glasnik RS„, br. 11/06 i 109/09);
– Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja („Službeni glasnik RS„, broj 44/93);
– Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS„, broj 80/92);
– Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS„, broj 10/93 i 14/93).

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig