Прописи које управни округ примењује у свом раду

ПРОПИСИ КОЈЕ УПРАВНИ ОКРУГ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ

Прописи, које управни окрузи у свом раду најчешће примењују и имају обавезу да их се придржавају, су:
– Закон о државној управи ( „Службени гласник РС„, број 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/2014);
– Закон о државним службеницима („Службени гласник РС„, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09 и 99/2014);
– Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС, бр. 62/06 и 63/06, 115/06, 101/07 и 99/10 и 99/2014 );
– Закон о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији („Службени гласник РС„, број 104/2009);
-Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр 24/2005, 61/20055, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).
– Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС„, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
– Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС„, број 97/2008);
– Закон о буџету Републике Србије за 2010. год.(„Службени гласник РС„, бр.107/2010);
– Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС„, број 101/2007)
– Посебан колективни уговор за државне органе („Службени гласник РС“, број 95/08)
– Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС„, бр. 23/06 );
– Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних радних места државних службеника ( „Службени гласник РС„, број 117/05 );
– Уредба о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС„, бр. 5/06 и 30/06);
– Уредба о управним окрузима („Службени гласник РС„, број 15/06);
– Уредба о начину рада Савета управног округа („Службени гласник РС„, број 15/06);
– Уредба о припреми кадровског плана у државним органима ( „Службени гласник РС„, број 8/06);
– Уредба о разврставању радних места намештеника („Службени гласник РС„, број 5/06);
– Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС„, број 3/06);
– Уредба о оцењивању државних службеника („Службени гласник РС„, бр. 11/06 и 109/09);
– Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС„, број 44/93);
– Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС„, број 80/92);
– Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС„, број 10/93 и 14/93).

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг