Pravila u vezi sa javnošću rada

PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA

Rad Upravnog okruga je javan i ostvaruje se u skladu sa stavom 1. čl. 76. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS„, broj 79/05,101/07 i 95/10) gde se navodi da „organi državne uprave dužni su da obaveštavaju javnost o svom radu preko sredstava javnog informisanja i na drugi prikladan način„.
Načelnik Okruga redovno poziva novinare da prisustvuju i izveštavaju sa sednica Saveta Upravnog okruga, redovnih sastanaka sa rukovodiocima okružnih područnih jedinica i sastanaka sa predstavnicima drugih organa, koji se organizuju u cilju rešavanja aktuelnih problema. Novinari se o radu okruga, događajima, inicijativama idrugim aktivnostima obaveštavaju i putem izjava i saopštenja za javnost.
Javnost rada okruga ostvaruje se i poštovanjem obaveze pružanja informacija i obaveštavanja stranaka i građana o njihovim pravima, obavezama i načinu ostvarivanja prava i obaveza, o delokrugu rada okruga i drugim podacima bitnim za javnost rada i odnose sa strankama.
Rad okruga je dostupan javnosti i putem veb prezentacije Nišavskog upravnog okruga, kojom se zainteresovanim građanima omugućava postavljanje pitanja iz nadležnosti okruga elektronskim putem i dobijanje odgovora na isti način.
PODACI o Nišavskom upravnom okrugu koji doprinose javnosti rada:
Na osnovu člana 28.st.9 i 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji(„ Sl.glasnik RS, br.80/2002, 84/2002, 23/2003 i 70/2003), Ministarstvo finansija, Poreska uprava , centrala Beograd izdala je Potvrdu o izvršenoj registraciji, tako što je poreskom obvezniku Nišavski upravni okrug dodeljen PIB : 104211722 pod kojim je upisan u jedinstveni registar poreskih obveznika Poreske uprave.
Radno vreme u Nišavskom upravnom okrugu je od 7,30 do 15,30 časova.
Kontakt telefon za postupanje po zahtevima za pristup informacijama je 018/523-434, 018/523-154 i e-mail: opstipos@nis.okrig.gov.rs
Lice ovlašćeno sa saradnju sa novinarima i javnim glasilima je načelnik Nišavskog upravnog okruga dr Aleksandar Cvetković, tel: 018/523-434; 523-154, e-mail: nacelnik@nis.okrug.gov.rs.
Sednicama Saveta okruga i ostalim sednicama u organizaciji okruga mogu prisustvovati članovi Saveta i ostali predstavnici pozvani pisanim putem od strane načelnika okruga.
Zaposleni u Stručnoj službi imaju identifikacione isprave dimenzija 7puta 5 cm., koje nose na vidnom mestu na garderobi. Pored naziva organa, naziva radnog mesta, imena i preuzimena, ID. Karta sadrži i fotografiju zaposlenog.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig