Правила у вези са јавношћу рада

ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Рад Управног округа је јаван и остварује се у складу са ставом 1. чл. 76. Закона о државној управи („Службени гласник РС„, број 79/05,101/07 и 95/10) где се наводи да „органи државне управе дужни су да обавештавају јавност о свом раду преко средстава јавног информисања и на други прикладан начин„.
Начелник Округа редовно позива новинаре да присуствују и извештавају са седница Савета Управног округа, редовних састанака са руководиоцима окружних подручних јединица и састанака са представницима других органа, који се организују у циљу решавања актуелних проблема. Новинари се о раду округа, догађајима, иницијативама идругим активностима обавештавају и путем изјава и саопштења за јавност.
Јавност рада округа остварује се и поштовањем обавезе пружања информација и обавештавања странака и грађана о њиховим правима, обавезама и начину остваривања права и обавеза, о делокругу рада округа и другим подацима битним за јавност рада и односе са странкама.
Рад округа је доступан јавности и путем веб презентације Нишавског управног округа, којом се заинтересованим грађанима омугућава постављање питања из надлежности округа електронским путем и добијање одговора на исти начин.
ПОДАЦИ о Нишавском управном округу који доприносе јавности рада:
На основу члана 28.ст.9 и 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији(„ Сл.гласник РС, бр.80/2002, 84/2002, 23/2003 и 70/2003), Министарство финансија, Пореска управа , централа Београд издала је Потврду о извршеној регистрацији, тако што је пореском обвезнику Нишавски управни округ додељен ПИБ : 104211722 под којим је уписан у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе.
Радно време у Нишавском управном округу је од 7,30 до 15,30 часова.
Контакт телефон за поступање по захтевима за приступ информацијама је 018/523-434, 018/523-154 и е-маil: opstipos@nis.okrig.gov.rs
Лице овлашћено са сарадњу са новинарима и јавним гласилима је начелник Нишавског управног округа др Александар Цветковић, тел: 018/523-434; 523-154, е-маil: nacelnik@nis.okrug.gov.rs.
Седницама Савета округа и осталим седницама у организацији округа могу присуствовати чланови Савета и остали представници позвани писаним путем од стране начелника округа.
Запослени у Стручној служби имају идентификационе исправе димензија 7пута 5 цм., које носе на видном месту на гардероби. Поред назива органа, назива радног места, имена и преузимена, ИД. Карта садржи и фотографију запосленог.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг