Подаци о приходима и расходима

ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

Финансијска средства за рад Нишавског Управног округа обезбеђује се из буџета Републике Србије.
Буџет
Нишавски управни округ је у 2014.години добио средства по Закону о буџету Републике Србије за 2014. годину („Сл. гласник РС“, бр. 110/2013) и Закону о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Сл. гласник РС“, бр. 114/2014 и 142/2014).
Финансијски план за 2014.годину реализован је са 83,96%, у односу на паланиране квоте и апропријације
Реализација потрошње буџета за период 01. јануара 2014 – 31. децембра 2014. године

ШИФРАОПИСПримљеноУтрошеноОстало
410000ПЛАТЕ12.896.000,0012.550.584,89435.415,11
412000ДОПРИНОСИ2.325.000,002.246.546,2278.453,78
413000НАКНАДЕ У НАТУРИ50.000,0044.400,005.600,00
414000СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА50.000,0018.322,5731.677,43
415000ПРЕВОЗ РАДНИКА580.000,00448.381,02131.618,98
416000ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ150.000,00123.103,7826.896,22
421000СТАЛНИ ТРОШКОВИ7.120.000,006.176.380,05943.619,85
422000ПУТНИ ТРОШКОВИ400.000,00222.750,20177.249,80
423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ1.150.000,00708.910,67441.089,33
425000ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ712.000,00489.596,61222.403,39
426000МАТЕРИЈАЛ1.936.000,001.827.344,77108.655,23
482000ТАКСЕ40.000,008.203,0031.797,00
483000КАЗНЕ1.000,000,001.000,00
512000ОПРЕМА2.300.000,00154.095,142.145.904,86
У К У П Н О :29.8000.000,0025.018.618,924.781.381,08

Утврђена средства за 2015. годину по Закону о буџету Републике Србије за 2014. годину („Сл. гласник РС“, бр. 142/2014):

шифраописпланирано
410000ПЛАТЕ И ДОПРИНОСИ14.338.000,00
421000СТАЛНИ ТРОШКОВИ6.803.000,00
422000ПУТНИ ТРОШКОВИ300.000,00
423000УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ1.416.000,00
425000ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ612.000,00
426000МАТЕРИЈАЛ1.840.000,00
482200ТАКСЕ25.000,00
483000КАЗНЕ1.000,00
512000ОПРЕМА4.200.000,00
У К У П Н О :29.535.000,00
Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг