Podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima

PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA

Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/2006, 101/07 , 99/10 i 99/2014) uređuju se plate, naknade i druga primanja državnih službenika i nameštenika.
Zakon o platama državnih službenika i nameštenika stupio je na snagu 1. januara 2007. godine.
Osnovna plata državnih službenika određuje se množenjem koeficijenta sa osnovicom za obračun i isplatu plata.
Osnovica je jedinstvena i utvrđuje se za svaku budžetsku godinu Zakonom o budžetu Republike Srbije.
Koeficijenti za položaje i izvršilačka radna mesta određuju se tako što se svaki položaj i svako izvršilačko radno mesto svrstava u jednu od 13 platnih grupa. Položaji se svrstavaju u platne grupe od I do V, a izvršilačka radna mesta u platne grupe od VI do XIII.

Osnovna plata nameštenika određuje se množenjem koeficijenta sa osnovicom.
Osnovica je jedinstvena i utvrđuje se za svaku budžetsku godinu Zakonom o budžetu Republike Srbije.
Koeficijenti za radna mesta nameštenika određuju se time što se svako radno mesto nameštenika svrstava u jednu od šest platnih grupa tako da platna grupa odgovara vrsti u koju je radno mesto razvrstano u pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu. Koeficijent za radno mesto nameštenika određuje se prema platnoj grupi u kojoj se radno mesto nalazi.
I platna grupa 2,53
II platna grupa 2,03
III platna grupa 1,9
IV platna grupa 1,5
V platna grupa 1,2
VI platna grupa 1

Osnovica je jedinstvena za državne službenike na položaju, izvršilačka radna mesta i nameštenike i utvrđuje se za svaku budžetsku godinu Zakonom o budžetu Republike Srbije.
Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12), utvrđena je osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike u neto iznosu od 18.443,96 dinara sa pripadajućim porezima i doprinosima. Od plate za april 2013.godine, osnovica za obračun povećala se na iznos 18.906,90 dinara.

Ukupno isplaćene plate, naknade i druga primanja u 2014. godini:
– plate po osnovu cene rada 10.351.218,02 din.
– dodatak za rad duži od punog radnog vremena je 55.297,34 dinara
– dodatak za vreme provedeno na radu (minuli rad) je 1.073.148,25 dinara
– naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti 73.494,40 dinara;
– naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva je 1.059.280,30 dinara;
– socijalne doprinose na teret poslodavca, 2.257.626,54 din.
– naknade u naturi (pokloni za decu zaposlenih) 52.134,00 din.
-socijalna davanja zaposlenima 44.753,14
– naknade troškova za zaposlene (prevoz) 444.283,21 din.
– naknade, bonusi i ostali posebni rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade) 294.783,00 din.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig