Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

Законом о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06 – исправка, 115/2006, 101/07 , 99/10 и 99/2014) уређују се плате, накнаде и друга примања државних службеника и намештеника.
Закон о платама државних службеника и намештеника ступио је на снагу 1. јануара 2007. године.
Основна плата државних службеника одређује се множењем коефицијента са основицом за обрачун и исплату плата.
Основица је јединствена и утврђује се за сваку буџетску годину Законом о буџету Републике Србије.
Коефицијенти за положаје и извршилачка радна места одређују се тако што се сваки положај и свако извршилачко радно место сврстава у једну од 13 платних група. Положаји се сврставају у платне групе од I до V, а извршилачка радна места у платне групе од VI до XIII.

Основна плата намештеника одређује се множењем коефицијента са основицом.
Основица је јединствена и утврђује се за сваку буџетску годину Законом о буџету Републике Србије.
Коефицијенти за радна места намештеника одређују се тиме што се свако радно место намештеника сврстава у једну од шест платних група тако да платна група одговара врсти у коју је радно место разврстано у правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу. Коефицијент за радно место намештеника одређује се према платној групи у којој се радно место налази.
I платна група 2,53
II платна група 2,03
III платна група 1,9
IV платна група 1,5
V платна група 1,2
VI платна група 1

Основица је јединствена за државне службенике на положају, извршилачка радна места и намештенике и утврђује се за сваку буџетску годину Законом о буџету Републике Србије.
Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, број 114/12), утврђена је основица за обрачун и исплату плата за државне службенике и намештенике у нето износу од 18.443,96 динара са припадајућим порезима и доприносима. Од плате за април 2013.године, основица за обрачун повећала се на износ 18.906,90 динара.

Укупно исплаћене плате, накнаде и друга примања у 2014. години:
– плате по основу цене рада 10.351.218,02 дин.
– додатак за рад дужи од пуног радног времена је 55.297,34 динара
– додатак за време проведено на раду (минули рад) је 1.073.148,25 динара
– накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести 73.494,40 динара;
– накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства је 1.059.280,30 динара;
– социјалне доприносе на терет послодавца, 2.257.626,54 дин.
– накнаде у натури (поклони за децу запослених) 52.134,00 дин.
-социјална давања запосленима 44.753,14
– накнаде трошкова за запослене (превоз) 444.283,21 дин.
– накнаде, бонуси и остали посебни расходи за запослене (јубиларне награде) 294.783,00 дин.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг