Основни подаци о Нишавском управном округу и информатору

УВОД

Информатор НИШАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА објављује се у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07 и 104/09) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа (“Службени гласник РС“ бр. 68/10).
Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује или којима располаже НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ у оквиру делокруга свог рада.
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
Изостале су поједине информације о којима у органу не постоје подаци: на пример: подаци о државној помоћи (округ није корисник нити једног облика државне помоћи)

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О НИШАВСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

Назив: НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Адреса седишта: Ул.Страхињића бана бб ПЦ Амбасадор 3 спрат, 18000 Ниш
Матични број: 17649396
ПИБ: 104211722
Е-МАIL: opstipos@nis.okrug.gov.rs
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор је Зорица Вукадиновић, шеф Одсека за опште послове Нишавског управног округа.
Информатор о раду први пут је објављен 9.маја 2011. Информатор је последњи пут ажуриран 20. јануар 2015.године.
Увид у информатор може се остварити на интернет презентацији Нишавског управног округа на адреси: www.nis.okrug.gov.rs под називом Информатор о раду Нишавског управног округа, док се штампана копија Информатора може добити у канцеларији број 1. у седишту Управног округа.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг