Opis postupanja u okviru nadležnosti, ovlašćenja i obaveza

OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OBAVEZA I OVLAŠĆENJA

Postupanje Upravnog okruga u okviru nadležnosti, obaveza i ovlašćenja proizilazi iz Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS„, broj 79/05, 101/07 i 95/10) i pratećim uredbama, Uredba o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS„, broj 15/06) i Uredba o načinu rada Saveta upravnog okruga („Službeni glasnik RS, broj 15/06).
S obzirom da je Upravni okrug u stvari zbir različitih poslova državne uprave, koje vrše različiti organi državne uprave na istoj teritoriji, nema sopstvene, izvorne nadležnosti iz domena poslova državne uprave, kao što je ranije već pomenuto.
Načelnik upravnog okruga, shodno Zakonu, usklađuje rad okružnih područnih jedinica tako što redovno održava sastanke sa načelnicima i šefovima inspekcija, na kojima se iznose problemi u radu ali i mišljenja, sugestije i predlozi za njihovo rešavanje. Na tim sastancima se redovno vode zapisnici, koji se zatim, u skladu sa instrukcijom Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, dostavljaju svim ministarstvima koja na teritoriji Upravnog okruga imaju područne jedinice. U okviru nadležnosti da prati ostvarivanje planova rada inspekcijskih službi u okrugu, postoji obaveza nadležnih ministarstava da se načelniku upravnog okruga dostavljaju planovi rada i izveštaji o radu inspekcijskih službi. Obaveza načelnika i Stručne službe upravnog okruga da se stara o uslovima za rad okružnih područnih jedinica podrazumeva snabdevanje potrebnim kancelarijskim materijalom, održavanje računarske i druge opreme potrebne za rad inspektora, plaćanje materijalnih troškova smeštaja zaposlenih i drugo.
Novina u odnosu na prethodni period je da okruzi dobijaju Stručnu službu, kojom rukovodi načelnik upravnog okruga i odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih, što je ranije bilo u nadležnosti Uprave za zajedničke poslove republičkih organa. Iz toga je proizišla obaveza načelnika upravnog okruga da donosi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnij službi okruga, po proceduri koja je propisana Uredbom o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade.
Novina je i da se radi usklađivanja rada organa državne uprave i lokalne samouprave na području upravnog okruga, ustanovljava Savet okruga, koji čine načelnik upravnog okruga i predsednici opština i gradonačelnici gradova sa područja upravnog okruga. U ovom slučaju postupanje podrazumeva redovno sazivanje sednica Saveta od strane načelnika upravnog okruga kao predsedavajućeg, najmanje jednom u dva meseca. Na sednicama Saveta se razmatra problemtika vezana za rad republičkih inspekcija i saradnju sa službama lokalne samouprave, u cilju poboljšanja uslova rada. Redovno se vodi zapisnik i donose zaključci, koji se obavezno dostavljaju ministarstvu zaduženom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ostalim ministarstvima, koja na teritoriji okruga imaju područne jedinice.
Stručna služba Upravnog okruga, posebno njen deo koji se odnosi na rad pisarnice, svoje postupanje bazira na proceduri i postupcima sadržanim u Uredbi o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i obavezi da obavlja poslove zajedničke za sve inspekcijske službe u Upravnom okrugu, kao i građane, fizička i pravna lica.
Stranke se mogu obraćati okrugu putem raznih podnesaka (zahtev, molba, prijava, žalba), koje predaju na pisarnicu, gde se evidentiraju i prosleđuju na dalju nadležnost postupajućim službama, odnosno inspekcijama, i načelniku Upravnog okruga. U pisarnici se evidentiraju i svi predmeti koji nastaju u radu okružnih područnih jedinica.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig