Опис надлежности, овлашћења и обавеза

ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА

Управни округ се оснива ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе одн. управни округ јесте збир различитих послова државне управе које врше различити органи државне управе на истој територији. Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да обављају један или више следећих послова:
Да решавају у управним стварима у првом степену одн. о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења;
Да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења и
Да врше инспекцијски надзор.
Јасно је да се ради о измештању оних послова који имају за циљ да олакшају свакодневни живот грађана.
Стручна служба која постоји при Управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама одн. инспекцијским службама за подручје Управног округа.
Стручном службом руководи начелник Управног округа, који и одлучује о правима и дужностима запослених.
Детаљнији опис послова државних службеника и намештеника, из којих произилазе и њихове обавезе, садржан је у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Нишавског управног округа, који је објављен на сајту округа.
Надзор над радом Стручне службе управног округа врши Министарство правде и државне управе, које прати оспособљеност запослених и издаје инструкције. Од успостављања Управних округа, фебруара 2006. године, Министарство је издало 4 инструкције за рад Стручних служби Управних округа. Инструкције су се претежно односиле на поштовање обавезе редовног одржавања састанака са начелницима републичких инспекција и седница Савета Управног округа, редовног достављања записника и закључака са истих, као и извештаја о раду, периодичних и годишњих. Инструкцијама је у неколико случајева отклоњена недоумица код извршавања одређених обавеза прописаних Законом о државној управи и код попуњавања одређених радних места.
Обавезе Управног округа произилазе и из Закључака Владе РС, који се ради реализације или информације достављају Стручним службама Управних округа.

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг