Opis funkcija načelnika Upravnog okruga

OPIS FUNKCIJA NAČELNIKA UPRAVNOG OKRUGA

Stručnom službom rukovodi načelnik Upravnog okruga, koji za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i Vladi. Načelnika postavlja Vlada na period od pet godina, na predlog ministra pravde i državne uprave i on ima položaj državnog službenika
Načelnik Nišavskog upravnog okruga je dr Aleksandar Cvetković.
Zakonom o državnoj upravi i Uredbom o upravnim okruzima uređuju se nadležnosti načelnika. Načelnik upravnog okruga usklađuje rad okružnih područnih jedinica odn. inspekcijskih službi obrazovanih za Nišavski upravni okrug i prati primenu direktiva i instrukcija koje su im izdate; prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica i stara se o uslovima za njihov rad; prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicima i predlaže pokretanje disciplinskog postupka protiv njih; sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koje nisu obrazovane za područje okruga; sarađuje sa opštinama i gradovima i vrši druge poslove određene zakonom.
Načelnik Upravnog okruga odlučuje i o pravima i dužnostima zaposlenih u Stručnoj službi.

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig