Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama

INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Stručne službe , može se podneti :
1 – u pisanoj formi na adresu: Ul.Strahinjića bana bb, PC Ambasador 3 sprat, 18000 Niš
2 – elektronskom poštom, e-mail: opstipos@nis.okrug.gov.rs,
3 – usmeno, na zapisnik u Stručnoj Službi Okruga, na pomenutoj adresi kod lica ovlašćenog za postupanje po zahtevu Boban Jovanović, kancelarija 24.
Za pristup informacijama, ne vrši se naknada troškova.
Zahtev za pristup informacijama može podneti svako.
U zahtevu ne mora biti naveden razlog traženja informacija.
Pravo se može ostvariti uvidom u dokument, kopiranjem istog ili obezbeđenjem elektronske kopija dokumenta.
Stručna služba može naplatiti jedino troškove umnožavanja materijala i upućivanja kopije u visini stvarnih troškova.
Stručna služba je dužna da postupi po zahtevu bez odlaganja u roku od 48 časova, izuzetno 20 odnosno 40 dana kada je to predviđeno zakonom.
Stručna služba će rešenjem odbiti zahtev ukoliko postoje razlozi definisani zakonom.
Podnosilac ima pravo žalbe u slučaju da organi ne udovolji zahtevu, odnosno ne donese odgovarajuće rešenje kojim se zahtev odbija. Pravo žalbe postoji i u slučaju kada Služba donese zaključak kojim se zahtev odbacuje kao neuredan.
Bitno je da se u zahtevu jasno navede koja se informacija traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi, tj. što precizniji opis informacije, zatim naziv organa i podaci o tražiocu (ime i prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt) i način dostavljanja informacije. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge za zahtev kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.
PRIMERI OBRAZACA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA I ŽALBI I ŠEMATSKI PRIKAZ POSTUPKA:

naziv i sedište organa kome se zahtev upućuje

Z A H T E V
za pristup informaciji od javnog značaja

Na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od gore navedenog organa zahtevam*:

?obaveštenje da li poseduje traženu informaciju;
?uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
?kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
?dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju:**
?poštom
?elektronskom poštom
?faksom
?na drugi način:*** _________________________________________

Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ .
(navesti što precizniji opis informacije koja se traži kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije)
Tražilac informacije

__________________________
Ime i prezime
U ____________________,
dana _____20___ godine __________________________ (adresa)

Drugi podaci za kontakt
__________________________
Potpis

* U kućici označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite da ostvarite.
** U kućici označiti način dostavljanja kopije dokumenata.
*** Kada zahtevate drugi način dostavljanja obavezno upisati koji način dostavljanja zahtevate

PRIMER OBAVEŠTENJA O OBEZBEĐIVANJU PRISTUPA INFORMACIJAMA

(naziv i sedište organa)
Broj: ______________________________________
Datum: ______________________________________

Na osnovu čl.16. st.1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja postupajući po zahtevu _____________________________________ (Ime i prezime podnosioca zahteva)
Za uvid u dokument koji sadrži ___________________________________________
Opis tražene informacija
dostavljamo:

O B A V E Š T E NJ E
O stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži
traženu informaciju i o izradi kopije

Postupajući po zahtevu broj ___________________ koji je podneo ______________________________________, u roku utvrđenom čl.16. st.1. Zakona o
( Ime i prezime tražioca informacije)
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, obaveštavamo Vas da dana ___________________, u vremenu ___________, u prostorijama organa možete izvršiti uvid u dokument u kome je sadržana tražena informacija koju ste naveli u zahtevu.

Tom prilikom, na Vaš zahtev biće Vam izdata i kopija dokumenta sa traženom informacijom.

Kopija strane A4 formata iznosi ___________ dinara.
Iznos ukupnih troškova izrade kopije traženog dokumenta iznosi _______ dinara i uplaćuje se na žiro račun_______________________________________ .
Dostavljeno:
1. Imenovanom
2. arhivi
______________________________
(potpis ovlašćenog lica odnosno rukovodioca
organa)
PRIMER ŽALBE PROTIV REŠENJA O ODBIJANJU PRISTUPA INFORMACIJI

Za Poverenika za informacije od javnog značaja
Adresa: Nemanjina 22-26
Beograd
Predmet br. ______________________________________

Ž A L B A*
______________________________________________________________________
(Ime, prezime, odnosno naziv, adresa i sedište žalioca)
Protiv rešenja _________________________________________________________
(naziv organa koji je doneo rešenje)
broj _______________________ od ________________ godine, u ______ primeraka.
Navedeno rešenje pobijam u celosti, jer nije zasnovano na Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Dispozitivom navedenog rešenja, suprotno članu _________** Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, neosnovano je odbijen moj zahtev. Zato smatram da mi je organ rešenjem o odbijanju zahteva uskratio ustavno i zakononsko pravo na pristup informacijama od javnog značaja.
Na osnovu iznetih razloga, predlažem da se žalba uvaži, te da se poništi rešenje prvostepenog organa i omogući pristup traženoj informaciji.
Žalbu podnosim blagovremeno, u zakonskom roku utvrđenom u članu 22. st.1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. _____________________________
Podnosilac žalbe / Ime i prezime
U ____________________, ________________________________________
adresa
dana ___________20___ godine ________________________________________
drugi podaci za kontakt ___________________________
potpis

* Napomena: U žalbi se mora navesti rešenje koje se pobija, naziv organa koji ga je doneo, kao i broj i datum rešenja. Dovoljno je da žalilac izloži u žalbi u kom pogledu je nezadovoljan rešenjem, s tim da žalbu ne mora posebno obrazložiti. U ovom obrascu data je samo jedna od mogućih verzija obrazloženja žalioca kada je prvostepeni organ doneo rešenje o odbijanju zahteva za pristup informacijama.
**Napomena: Navesti član zakona koji je organ vlasti povredio uskraćivanjem pristupa informacijama. Reč je najčešće o odredbama sadržanim u članovima 8-14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji se odnose na isključenje i ograničenje prava na pristup informacijama.

PRIMER ŽALBE KADA SE NIJE ODLUČIVALO PO ZAHTEVU
(ĆUTANJE UPRAVE)

Za Poverenika za informacije od javnog značaja
Adresa za poštu: Nemanjina 22-26
Beograd

U skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja podnosim:
Ž A L B U

Zbog nepostupanja organa ______________________________________________ po
(naziv organa)
Zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja u zakonski propisanom roku.

Dana____________________podneo sam ___________________________________
(naziv organa kome je podnet zahtev)
Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja u kome sam od nadležnog organa zahtevao ________________________________________________________________________________
Havesti podatke o zahtevu i informaciji

U prilogu Vam dostavljam potvrdu o podnetom zahtevu (kopiju zahteva).
Kako je od podnošenja zahteva protekao zakonom propisan rok u kome je organ vlasti bio dužan da postupi po zahtevu, shodno članu 16. st.1. i 3. Zakona, stekli su se uslovi za izjavljivanje žalbe Povereniku.
_____________________________
Podnosilac žalbe / Ime i prezime
U____________________, ________________________________________ adresa
dana ___________20___ godine

drugi podaci za kontakt

_______________________________________

________________________________________
potpis

Šef odseka za opšte poslove
Nišavskog upravnog okruga
Zorica Vukadinović

Grad Niš Opština Aleksinac Opština Doljevac Opština Gadžin Han Opština Merošina Opština Ražanj Opština Svrljig