Информације о подношењу захтева за приступ информацијама

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Стручне службе , може се поднети :
1 – у писаној форми на адресу: Ул.Страхињића бана бб, ПЦ Амбасадор 3 спрат, 18000 Ниш
2 – електронском поштом, е-маил: opstipos@nis.okrug.gov.rs,
3 – усмено, на записник у Стручној Служби Округа, на поменутој адреси код лица овлашћеног за поступање по захтеву Бобан Јовановић, канцеларија 24.
За приступ информацијама, не врши се накнада трошкова.
Захтев за приступ информацијама може поднети свако.
У захтеву не мора бити наведен разлог тражења информација.
Право се може остварити увидом у документ, копирањем истог или обезбеђењем електронске копија документа.
Стручна служба може наплатити једино трошкове умножавања материјала и упућивања копије у висини стварних трошкова.
Стручна служба је дужна да поступи по захтеву без одлагања у року од 48 часова, изузетно 20 односно 40 дана када је то предвиђено законом.
Стручна служба ће решењем одбити захтев уколико постоје разлози дефинисани законом.
Подносилац има право жалбе у случају да органи не удовољи захтеву, односно не донесе одговарајуће решење којим се захтев одбија. Право жалбе постоји и у случају када Служба донесе закључак којим се захтев одбацује као неуредан.
Битно је да се у захтеву јасно наведе која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј. што прецизнији опис информације, затим назив органа и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
ПРИМЕРИ ОБРАЗАЦА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ЖАЛБИ И ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА:

назив и седиште органа коме се захтев упућује

З А Х Т Е В
за приступ информацији од јавног значаја

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја(„Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам*:

?обавештење да ли поседује тражену информацију;
?увид у документ који садржи тражену информацију;
?копију документа који садржи тражену информацију;
?достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
?поштом
?електронском поштом
?факсом
?на други начин:*** _________________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ .
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације)
Тражилац информације

__________________________
Име и презиме
У ____________________,
дана _____20___ године __________________________ (адреса)

Други подаци за контакт
__________________________
Потпис

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате

ПРИМЕР ОБАВЕШТЕЊА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

(назив и седиште органа)
Број: ______________________________________
Датум: ______________________________________

На основу чл.16. ст.1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја поступајући по захтеву _____________________________________ (Име и презиме подносиоца захтева)
За увид у документ који садржи ___________________________________________
Опис тражене информација
достављамо:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О стављању на увид документа који садржи
тражену информацију и о изради копије

Поступајући по захтеву број ___________________ који је поднео ______________________________________, у року утврђеном чл.16. ст.1. Закона о
( Име и презиме тражиоца информације)
слободном приступу информацијама од јавног значаја, обавештавамо Вас да дана ___________________, у времену ___________, у просторијама органа можете извршити увид у документ у коме је садржана тражена информација коју сте навели у захтеву.

Том приликом, на Ваш захтев биће Вам издата и копија документа са траженом информацијом.

Копија стране A4 формата износи ___________ динара.
Износ укупних трошкова израде копије траженог документа износи _______ динара и уплаћује се на жиро рачун_______________________________________ .
Достављено:
1. Именованом
2. архиви
______________________________
(потпис овлашћеног лица односно руководиоца
органа)
ПРИМЕР ЖАЛБЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈИ

За Повереника за информације од јавног значаја
Адреса: Немањина 22-26
Београд
Предмет бр. ______________________________________

Ж А Л Б А*
______________________________________________________________________
(Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)
Против решења _________________________________________________________
(назив органа који је донео решење)
број _______________________ од ________________ године, у ______ примерака.
Наведено решење побијам у целости, јер није засновано на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Диспозитивом наведеног решења, супротно члану _________** Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, неосновано је одбијен мој захтев. Зато сматрам да ми је орган решењем о одбијању захтева ускратио уставно и закононско право на приступ информацијама од јавног значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да се жалба уважи, те да се поништи решење првостепеног органа и омогући приступ траженој информацији.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст.1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. _____________________________
Подносилац жалбе / Име и презиме
У ____________________, ________________________________________
адреса
дана ___________20___ године ________________________________________
други подаци за контакт ___________________________
потпис

* Напомена: У жалби се мора навести решење које се побија, назив органа који га је донео, као и број и датум решења. Довољно је да жалилац изложи у жалби у ком погледу је незадовољан решењем, с тим да жалбу не мора посебно образложити. У овом обрасцу дата је само једна од могућих верзија образложења жалиоца када је првостепени орган донео решење о одбијању захтева за приступ информацијама.
**Напомена: Навести члан закона који је орган власти повредио ускраћивањем приступа информацијама. Реч је најчешће о одредбама садржаним у члановима 8-14 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који се односе на искључење и ограничење права на приступ информацијама.

ПРИМЕР ЖАЛБЕ КАДА СЕ НИЈЕ ОДЛУЧИВАЛО ПО ЗАХТЕВУ
(ЋУТАЊЕ УПРАВЕ)

За Повереника за информације од јавног значаја
Адреса за пошту: Немањина 22-26
Београд

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим:
Ж А Л Б У

Због непоступања органа ______________________________________________ по
(назив органа)
Захтеву за приступ информацијама од јавног значаја у законски прописаном року.

Дана____________________поднео сам ___________________________________
(назив органа коме је поднет захтев)
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја у коме сам од надлежног органа захтевао ________________________________________________________________________________
Hавести податке о захтеву и информацији

У прилогу Вам достављам потврду о поднетом захтеву (копију захтева).
Како је од подношења захтева протекао законом прописан рок у коме је орган власти био дужан да поступи по захтеву, сходно члану 16. ст.1. и 3. Закона, стекли су се услови за изјављивање жалбе Поверенику.
_____________________________
Подносилац жалбе / Име и презиме
У____________________, ________________________________________ адреса
дана ___________20___ године

други подаци за контакт

_______________________________________

________________________________________
потпис

Шеф одсека за опште послове
Нишавског управног округа
Зорица Вукадиновић

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг