Информатор о раду

grbsrРепублика Србија
HИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Ниш, Ул. Страхињића бана бб

icon_PDFИ Н Ф О Р М А Т О Р  О  РАДУ
НИШАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 
I Садржај  

II

Основни подаци о Нишавском управном округу и информатору

Читај даље…

III

Организациона структура

Читај даље…

IV

Опис функција начелника Управног округа Читај даље…

V

Подручне јединице на територији Нишавског управног округа

Читај даље…

VI

Правила у вези са јавношћу рада

Читај даље…

VII

Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

Читај даље…

VIII

Опис надлежности, овлашћења и обавеза

Читај даље…

IX

Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

Читај даље…

X

Прописи које управни округ примењује у свом раду

Читај даље…

XI

Услуге које Управни округ пружа заинтересованим лицима

Читај даље…

XII

Подаци о приходима и расходима

Читај даље…

XIII

Подаци о јавним набавкама

Читај даље…

XIV

Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

Читај даље…

XV

Подаци о средствима рада које користи округ

Читај даље…

XVI

Чување носача информација

Читај даље…

XVII

Подаци о врстама информација у поседу округа

Читај даље…

XVIII

Подаци о врстама информација којима је омогућен приступ

Читај даље…

XIX

Информације о подношењу захтева за приступ информацијама

Читај даље…

Град Ниш Општина Алексинац Општина Дољевац Општина Гаџин Хан Општина Мерошина Општина Ражањ Општина Сврљиг